Nekretnina

SARAJEVOTEKSTIL dd Sarajevo u stečaju - Prodaja poslovnog prostora u Općinni Novi Grad Sarajevu

SARAJEVOTEKSTIL dd Sarajevo

Ulica Ferhadija br. 11. 71000 Sarajevo 

-u stečaju- 

 

Broj:44/19

Sarajevo, 22.11.2019. godina

 

Na osnovu člana 101.102 i 103. Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH be. 29/03 i 32/04 ) i odluke Odbora povjerilaca od 21.11.2019. godine o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika Sarajevotekstil dd Sarajevo stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                                 OGLAS

                                          o javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine

A. PREDMET PRODAJE

Red. br.

Naziv

Adresa

Parcela

Površina u m2

1.

Poslovni prostor

Ul. Dobrinjske bolnice br. 15.

Općina Novi Grad

ZK izvadak 298,1337/104 E5

ZK izvadak 298,1337/104 E6

137,00 75,00

 

UKUPNO

 

 

212,00

B. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

I Prodaja imovine će se vršiti javnim nadmetanjem.

2.Pravo učešća imaju sva pravrta i fizička lica koja dostave ponudu i izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u javnom nadmetanju znosa od 5.000,00 KM (slovima pethiljada 00/100 ) na račun stečajnog dužnika broj 1346101002062491 otvorenog kod ASA BANKA dd Sarajevo sa naznakom učešće u javnom nadmetanju.

Rok za dostavu ponuda 15 dana od dana objave u dnevnim novinama.

3. Ponude se dostavljaju na adresu Sarajevotekstil dd Sarajevo- u stečaju- uliva Evlije Čelebije br 17 Sarajevo u zapečaćenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ-PONUDA.

4. Otvaranje prispjelih ponuda i javno nadmetanje će se obaviti 30 dana od dana objave oglasa u prostoru nekretnine koja je predmet prodaje.

5. Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač koji iSpunjava propisane uslove.

6.Stečajni upravnik zadržava pravo da ponudu prihvati u cjelosti, odbije ponudu, traži dopunu podataka te ne prihvati niti jednu ponudu bez odgovornosti, obrazloženja i obavještenja ponuđačima te ponuđači u tom slučaju nemaju pravo prigovora.

7. Najboljem ponuđaču, čija se ponuda prihvati, će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu.Ponuđači čije ponuda ne bude prihvaćene osim za tri najbolja ponuđača vratit će se uplaćeno osiguranje. Drugom i trećem poduđaču će se vratiti uplaćeno osiguranje po uplati konačne cijene od strane prvog ponuđača.

8. Prodaja se vrši po načelu VIĐENO - KUPLJENO I naknadne reklamacije se neće uvažavati.

9. Najpovoljniji ponuđač dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 60 dana od dana prihvatanja njegove ponude.

10. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju,poreze,takes i slično.

11.Sve ostale informacije u vezi sa pregledom i kupovinom mogu se dobiti na mobitel broj 061 130 594.