Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom SAF-INŽENJERING d.o.o. Čelić

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "SAF-INŽENJERING" DOO za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Čelić, Zlatnih ljiljana br. 5, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 08.04.2014. godine sljedeće RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom, "SAF-INŽENJERING" DOO za arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje Čelić, Zlatnih ljiljana br. 5, pod matičnim registarskim brojem upisa: 1- 8488. Likvidator Subašić Ahmet iz Čelića razrješava se dužnosti likvidatora. Preostala imovina likvidacionog dužnika i to stalna sredstva: - fax KDŽ-FP 68 - računar AMD Thunderbird 750 - monitor LG 19" TFT - fiskalna kasa ME K20 - skener HP 4670 C pripadaju osnivaču društva Subašić Ahmetu iz Čelića. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 188885 14 L 2 23. aprila 2014. godine Tuzla (03-3-1379/14)