PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Više o PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva PS " VITEZIT" d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, objavljuje sljedeći

OGLAS

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva PS " VITEZIT" d.o.o. Vitez, Tvornička 1 - Vitez. Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se BEHRIJA HUSEINBEGOVIĆ iz Bugojna, Bosanska b. b. Privremeni stečajni upravitelj dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju poduzeti radnje propisane odredbom članka 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito: - starati se o imovini dužnika, - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija, poslovnih knjiga i dokumentacije dužnika, te odrediti koja je njegova imovina opterećena razlučnim pravom, - utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, odrediti vremenski okvir trajanja stečajnog postupka, te okvirno procijeniti vrijednost imovine stečajnog dužnika, - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelomično nastaviti u toku prethodnog postupka, - uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.

Privremeni stečajni upravitelj je dužan, podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana, od dana donošenja ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju, tj. dati mišljenje o tome da li postoje razlozi a otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika. Ovo rješenje se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjeritelji pozivaju da privremenom stečajnom upravitelju, bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati. Rješenje će se dostaviti odjeljenju Registra ovog suda i Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda Travnik, Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Vitez, radi upisa zabilježbe otvaranja prethodnog postupka.

Broj 51 0 St 162693 19 St

28. oktobra 2019. godine

Travnik