Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe JKP Energetika d.o.o. Konjic

OPĆINSKI SUD U MOSTARU, stečajni sudac Divna Bošnjak, u stečajnompostupku nad stečajnim dužnikom JKP ENERGETIKA DOO Konjic-u stečaju, ul.Donje Polje br. 42, zastupan po punomoćni ku Gagula Halilu odvjetniku iz Konjica,na ročištu radi utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka održanom dana22.04.2014. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe JKPENERGETIKA DOO Konjic-u stečaju, ul. Donje Polje br. 42. 2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Hamid Tipura dipl. ecc. iz MostaraPodgorani bb. 3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se je otvoren dana22.04.2014. godine u 12 sati. 4. Pozivaju se svi povjerioci da u rokuod 30 dana od dana objavljivanja oglasao otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH"prijave svoja potraživanja Sudu podneskom u dva primjerka, s tim što su uzprijavu dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja uvisini od 0,9% na vrijednost prijavljenog potraživanja, s tim što iznos taksene može biti manji od 45,00 KM niti veći od 9.000,00 KM. Taksa se imauplatiti na Proračun HNŽ/K broj: HNŽ/K Mostar br. računa broj:3380002200005953, UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, vrsta prihoda722221, Šifra Općine: 180. 5. Razlučni povjerioci u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovapotraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. 6. Izlučni povjerioci uzprijavu označavaju predmet imovine na koji se njihovzahtjev odnosi. 7. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana obavijeste stečajnog upraviteljakoja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 8. Pozivaju se dužnici da svoje dugoveprema stečajnom dužniku izmire bezodlaganja. 9. Određuje se upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskomregistru Općinskog suda Mostar pod brojem MBS 1-11158. 10. Ovo rješenje se ima objaviti na oglasnoj ploči suda odmah dana i objaviti ćese u "Službenim novinama Federacije BiH". 11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan PETAK27.06.2014. godine sa početkom u 09,00 sati, i istog dana nakon održanogispitnog ročišta bit će održano izvještajno ročište, a sve u uredu suca broj206/II kat. Broj 58 0 St 141409 13 St 22. travnja 2014. godine Mostar (03-3-1336/14)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi