Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Čoka d.o.o. Livno

Općinski sud u Livnu, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Čoka D.O.O. Livno, na ročištu održanom dana 22.04.2014. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Čoka D.O.O. Livno. 2. Za likvidatora se imenuje: Miroslav Grgić iz Kupresa. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Livnu - Odjeljenju za registar suda, na broj Rješenja broj 068-0-Reg-10-000030 od 18.2.2010. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa MBS 1-2069, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 68 0 L 029951 14 L 22. travnja 2014. godine Livno (03-3-1369/14)