SELDIX d.o.o. Ilijaš

Više o SELDIX d.o.o. Ilijaš

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "SELDIX" d.o.o. Ilijaš

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Aleksandra Vuleta, rješavajući po prijedlogu predlagača Sabedina Brahovića, da se nad imovinom dužnika "SELDIX" Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz izvoz Ilijaš, ul. Bosanski put br. 112, Sarajevo, Ilijaš, otvori stečajni postupak, na ročištu dana 15.10.2019. godine donio je slijedeći

OGLAS

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "SELDIX" Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz izvoz Ilijaš, ul. Bosanski put br. 112, Sarajevo, Ilijaš.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Memić Nedim, ul. Radnička br. 70d, Sarajevo, koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbom člana 25. Zakona o stečajnom postupku i svoj izvještaj je dužan dostaviti u dva primjerka i to 8 dana prije zakazanog ročišta.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dana 15.10.2019. godine u 09:30 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" pozivom na broj donji prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka sa dokazima. Prijava mora sadržavati ime i prezime/naziv povjerioca i adresa, ako stranku zastupa advokat punomoć za zastupanje, pravni osnov i ukupan iznos novčanog potraživanja (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaranja stečajnog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata), broj transakcijskog računa povjerioca i dr. podaci, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Ako se prijavljuju potraživanja o kojima je u toku parnični postupak, u prijavi se navodi sud pred SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 - Stranica 18 – Oglasni dio – Srijeda, 6. 11. 2019. kojim se vodi taj postupak uz navođenje broja predmeta. Potraživanja nižerangiranih povjerilaca se prijavljuju samo ukoliko stečajni sudija posebno pozove na prijavljivanje tih potraživanja. U prijavi takvih potraživanja naznačuje se da se radi o potraživanju nižeg isplatnog reda kao i rang na koji povjerilac ima pravo. U protivnom nižerangirana potraživanja neće biti uzeta u obzir prilikom diobe. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, te su dužni dostaviti dokaze da imaju status razlučnog povjerioca, a u prijavi naznačiti da se prijavljuju kao razlučni povjerioci. Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun broj 1411965320008475 kod BBI d.d. Sarajevo. Od plaćanja takse su oslobođena lica (povjerioci) taksativno navedena u članu 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Određuje se upis zabilježbe rješenja o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0766-09 (stari broj 1-20780).

8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 15.10.2019. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

9. Ročište na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište) se zakazuje za dan četvrtak, 19.12.2019. godine u 10:00 sati Istog dana nakon završetka ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca (izvještajno ročište), na kojem će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

Broj 65 0 St 746044 19 St

15. oktobra 2019. godine

Sarajevo 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo