Pokretnina

Unioninvest a.d. Istočno Sarajevo u stečaju - Prodaja osnovnih sredstava


"Unioninvest" AD, Istočna Ilidža - u stečaju 

Ul. Ravnogorska br. 219, Istočna liidža

ISTOČNO SARAJEVO

Broj: 61 OSt 011781 18 St

 

Na osnovu odredaba člana 155. do 160. Zakona o stečaju („Službeni giasnik Repubiike Srpske", br. 16/16), čiana 85. i 86. Zakona o izvršnoni postupku („Službeni glasnik Repubiike Srpske", br. 59/03,85/03, 64/05,118/07,29/10, 57/12 i 67/13) i Odluke Skupštine povjerilaca od 25.09.2019. godine, stečajni upravnik objavijuje prvu prodaju imovine stečajnog dužnika:

 

                                                                                 OGLAS 

                                                                        o prodaji imovine

 

A. Osnovna sredstva (mašine, uređaji, oprema), kancelarijski namještaj, mašinski matrijal i sklopovi, elektro-materijal, oprema i uređaji, ručni alat i pribor, kontejner

 

R/br

Naziv sredstva

Početna cijena u KM

1.

Osnovna sredstva i inventor (prema specifikaciji)

13.020.00

2

Mašinski materijal i skiopovi (prema specifikaciji)

13.462,00

3.

Elektro-materiial.oprema i uredaji (prema specifikaciji)

9.784,35

4.

Ručni alat i pribor (prema specifikaciji)

5.868,00

5.

Kontejneri kom 12

4.320,00

Ukupna početna prodajna vrijednost A ..................46.454,45 KM

 

Datum i vrijeme prodaje: 10.12.2019. god. u 11,30 časova

Mjesto prodaje: prostorije stečajnog dužnika

Uslovi i način prodaje

- Imovina pod tačkom Aprodaje se u postojećem stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora, putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, koje se dostavljaju na adresu stečajnog dužnika, sa naznakom "ponuda ne otvarati", najkasnije do 10.12.2019. godine, pozivom na broj predmeta.

- Ponudu je moguće dati za svaku tačku pojedinačno što treba biti jasno naznačeno.

- Ponuđena cijena ponude ne može biti manja od naznačene u oglasu. Javna prodaja će se održati i ako prisustvuje samo jedan ponuđač. U slučaju istih najpovoljnijih ponuda odmah će se obaviti usmeno javno nadmetanje.

- Ponudači su dužni uz pisanu ponudu dostaviti dokaz o uplati depozita na račun stečajnog dužnika u iznosu od 10 % vrijednosti (ne više od 10.000,00 KM).

- Imovina se prodaje po početnoj cijeni u postojećem stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora. Na prodatu imovinu, na prodajnu cijenu će se obačunati PDV.

- Pocetna cijena nadmetanja ne može biti manja od naznačene u oglasu. Ponude mogu dostaviti fizička i pravna lica koja prije prodaje dostave dokaz o uplati depozita - osiguranja za učešće u nadmetanju. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita. Ponudač je dužan ustupiti tačnu adresu i broj teiefona licitacionoj komisiji. Licitacija će biti uspješna i u siučaju ako učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove.

- Kupcem će biti proglašen ponudač sa najvišom ponuđenom cijenom, pod uslovom daje ponudena cijena jednaka ili veća od oglašene prodajne. Ponudačima koji nisu stekli status kupca, drugog i trećeg najboljeg ponudača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 (pet) dana od okončanja javnog nadmetanja.

- Najbolji ponudač je obavezan uplatiti prodajnu cijenu u roku od 10 (deset) dana za imovinu (navedenu pod A). Ugovor o kuporodaji kupac i stečajni upravnik će zakljuciti najkasnije 7 (sedam) dana po uplati cijene i troškova kupoprodaje. Primopredaja imovine izvršit će se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja ugovora, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

- Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi ugovor i ne uplati cijenu, smatrat će se da je odustao i gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi ponuđač ne ispuni uslove, kupcem se smatra treći po redu najboiji ponudaČ.

- Poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci.

- Depozit u iznosu od 10 % vrijednosti imovine koja se kupuje, treba uplatiti na transakcijski račun pravnog  lica„Unioninvesf' AD,Istočna Ilidža-u stečaju "broj: 5620128149427844 koji se vodi kod NLB banka AD

Banja Luka,Filijala Istočno Sarajevo sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Depozit se uračunava u , prodajnu cijenu.

- Predmeti prodaje i dokumentacija mogu se pregledati radnim danom, od dana objave. od 11,00-14,00 sati, uz prethodnu najavu, kod stečajnog dužnika.

-Sve informacije mogu se dobiti u istom vremenu na telefon stečajnog upravnika broj: 063 996 774, na e-maihmirokIepic@gmail.com

- Stečajni upravnik zadržava pravo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez navođenja razloga i bilo kakvih obavještenja.

- Depozit se uplaćuje nakasnije 07.12.2019. godine.

 

Stečajni upravnik 

Miro Klepić