VRAPČE d.o.o. Tuzla

Više o VRAPČE d.o.o. Tuzla

Pokretnina

VRAPČE doo Tuzla u stečaju- Prodaja imovine stečajnog dužnika

Na osnovu člana 101- i 103. Zakona o stećajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 i 32/04 ), saglasnosti stečajnog sudije Općinskog suda u Tuzli i Skupštine povjerilaca o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik,

 

                                                                                    OGLAŠAVA

      PRODAJU JAVNIM NADMETANJEM POKRETNE IMOVINE U VLASNIŠTVU STEČAJNOG DUŽNIKA                                                                           "VRAPČE" D.O.O, TUZLA, U STEČAJU

 

I - POPIS I POČETNA CIJENA PREDMETA PRODAJE

Predmet oglasa je pradaja pokretne imovine stečajnog dužnika procjenjene vrijednosti 9.710,00 KM koja se prodaje po diskontu od 20% od procjenjene vrijednosti.

 

Rb.

Opis

Broj/ komada

Procjenjena vrijednost

Prodajna cijena

LOT

1

Mašina za rezanje hljeba

1

800,00

640,00

 

2

Vage -1 digitalna / 2 mehaničke

3

340,00

272,00

 

3

Laminator za lisnato tijesto Italija TIPSF600

1

2.600,00

2.080,00

 

4

Ventilator Z3

2

60,00

48,00

LOT 1

4.808,00 KM

5

Garderobni ormar - trodijelni - metalni

2

130,00

104,00

6

Rashladna vitrina Bira

1

250,00

200,00

7

Polica mb

1

20,00

16,00

 

8

Mašina za mljevenje keksa

1

10,00

8,00

 

9

Vrata hladnjače, hladnjača i II hladnjača 31 kap.

1

1 800,00

1.440,00

 

 

 

 

 

 

 

10

VWCaddy 1.9SDI

1

1.600,00

1.280,00

LOT2

11

Seat Inca 1.9 SDI Caddy bb-furgon

1

1.000,00

800,00

2 080.00 KM

 

 

 

 

 

 

12

Fiskalne kase - defiskalizovane

5

660,00

528,00

LOT 3

528,00 KM

 

 

 

 

 

 

13

Štampač EPSON

1

120,00

96,00

LOT 4

352,00 KM

14

Alarmni sistem i protuprovalna oprema

2

120,00

96,00

15

Laptop HP 255 - Notebook

1

200,00

160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9.710,00

7.768,00

 

 

Kontakt za stečainog upravnika, kopiju procjene u elektronskom obliku i preqled imovine: 387 61 285 064/ mesic98@yahoo.com

II • NAČIN I TERMIN PRODAJE

• Imovina se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje, po sistemu videno - kupljeno, bez naknadnih reklamadja vezanih za predmet prodaje;

• Početna cijena nadmetanja utvrđena Odlukom Skupštine povjerioca

• Termin prodaje javnim nadmetanjem se određuje za dan 10.12.2019. godine (utorak) sa početkom u 10:00 sati na adresi Vrapče 53 u Tuzli.

• Javno nadmetanje će se obaviti po sljedećem pnncipu:

• Prodaje imovine kao cjelina javnim nadmetanjem po ukupnoj cijeni od 8.739,00 KM

• U slučaju neuspjele prodaje imovine kao cjeline na istom ročištu će se pristupiti prodaji imovine po lotovima, odnosno:

Lot 1: pekarska oprema, Lot 2: motorna vozila, Lot 3: fiskalne kase i Lot 4: tehnička oprema po ukupnoj procjenjenoj vrijednosti za pojedinačni lot;

III - USLOVl PRODAJE

• Javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove propisane ovim oglasom;

• Pravo na učešće u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati novčanih sredstava na račun "VRAPČE" d.o.o. Tuzla, u stečaju broj 140-401-11200472-43 u iznosu od 10% prodajne cijene iz oglasa

• Ponude u zatvorenoj koverti sa poćetnom ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se predaju stečajnom upravniku neposredno prije održavanja prodaje imovine; U slučaju da se na javnom nadmetanju pojave dva ili više ponudača javno nadmetanje će se nastaviti davanjem usmenih ponuda;

• Minimalna početna cijena ponude je prodajna cijena iz oglasa. Ponude za niži iznos od prodajne cijene iz oglasa će biti odbaćene kao nevažeće.

• Kupcu će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu, a ponuđačima koji budu prisutni i ne ponude najvišu cijenu, depozit če se vratiti najkasnije narednog radnog dana;

• Najbolji ponuđač je dužan da uplati cjeiokupni iznos kupljene imovine u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako najbolji ponudač u navedenom roku ne uplati ukupan iznos licitirane imovine, smatrat će se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najbolji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje;

• Kupac može preuzeti imovinu tek nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, a za motoma vozila nakon pravosnažnog Rješenja o dosudi imovine koju donosi Općinski Sud u Tuzli;

• Sve troškove vezane za prenos vlasništva i preuzimanje imovine snosi kupac.