Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika TUZLA PAPIR d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnompostupku nad imovinom dužnika "TUZLA PAPIR " DOO Tuzla, Stupine B-6, ulaz4/2, matični br. subjekta: 1-557, dana 21.04.2014. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE I. OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "TUZLAPAPIR" DOOTuzla, Stupine B-6, ulaz 4/2, matični br. subjekta: 1-557. II. Stečajni postupak se otvara sa danom 21.04.2014. godine u12,00 sati, kada serješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda.Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinamaFederacije BiH". III. Za stečajnog upravnika imenuje se Nalić Mirsad mr. oec. iz Tuzle. IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijavesvoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka uskladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja uiznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 -Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH",stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetimaimovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražujepravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranopotraživanje. VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganjaizvrše. VII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog sudaTuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli, Službe za geodetske iimovinsko-pravne poslove Općine Tuzla. VIII. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojemu će se ispitati prijavljenapotraživanja zakazuje se za dan UTORAK 17.06.2014. godine u 11,00 sati, uzgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M.Tita br. 137, sudnica - 1 sprat.IDŽ. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještajastečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će seUTORAK 17.06.2014. godine u 11,30 sati, na istom mjestu nakon ročišta zaispitivanje prijava potraživanja. Broj 32 0 St 189731 13 St 21. aprila 2014. godine Tuzla (03-3-1322/14)