Reweus d.o.o. Lukavac

Više o Reweus d.o.o. Lukavac

Pokretna i nepokretn

REWEUS doo Lukavac u stečaju - Prodaja nekretnina i opreme stečajnog dužnika

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Tuzli broj: 32 O St 323032 17 St od 27.03.2018.godine,u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom

„REWEUS" d.o.cza niskogradnju.proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac u stečaju

75300 Lukavac

Magistralni put bb Bistarac

Matični broj: 1 -4864

Identifikacioni broj: 4209363120009

a u skladu sa odredbama člana 101,102 i 103.Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH „Službene novine Federacije BiH"( „Službene novine Federacije BiH broj: 29/03,32/04,42/06 i 52/08 ) te odluke Skupštine povjerilaca od 24.maja.2018. godine i odluke Odbora povjerilaca od 09.10.2019.godine i saglasnost razlučnih povjerilaca NLB BANK d.d. Sarajevo i Sberbanke BH d.d. Sarajevo, stečajni upravnik objavljuje.

                                                                              JAVNI OGLAS

    O SEDMOJ PRODAJI NEKRETNINA I PETOJ PRODAJI POKRETNIH STVARI U VLASNIŠTVU 

                                                                           STEČAJNOG DUŽNIKA

I. PREDMET PRODAJE je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika koja se nalazi u Lukavcu na adresi: 75300 Lukavac, Magistralni put bb Bistarac. Prodaja će se izvršiti po lotovima i podlotovima kao organizaciono tehnološkim cjelinama, kako slijedi:

Redni Broj LOT-a

 

OPIS NEKRETNINE I POKRETNE IMOVINE KOJA ČINI NAVEDENI LOT

 

POČETNA CIJENA

LOT 1

Poslovna zgrada (servisna radionica,maloprodaja i veleprodaja i upravni dio površine 859 m2

Zemljište uz privrednu zgradu površine 341 m2

Njiva 3 klase površine 1091 m2

Objekti i zemljište nalaze se na parceli NJIVICA označena k.č.br.2525/1 Parcela zvana Njivice površine 102 m2 označena kao k.č.br.2525/2

Navedene nekretnine upisane su u ZK ulošku broj 1362 KO Bistarac u ukupnoj površini od 2.291 mPripadajuća opremajcancelarijski namještaj,kuhinjski namještaj,računan i uredska oprema.

Napomena: ukoliko ne bude zainteresovanih potencijalnih kupaca za kupovinu prethodne imovine ( pokretne i nepokretne stvari) u cjelini,prihvatit će se ponude za pojedinačne dijelove imovine kao predmet prodaje i to

  1. Nekretnine po početnoj cijeni od1.428.547,55 KM
  2. Pokretna imovina po početnoj prodajnoj cijeni od 3.864,24 KM
  • kancelarijski namještaj po cijeni od 2.532,83 KM
  • kuhinjski namještaj i oprema po cijeni od 630,47 KM,
  • računari i uredska oprema po cijeni od 700,94 KM.

 

1.432.411,79

LOT 2

Stambeno - poslovni objekat ( sa kotlovnicom,garažom i vanjskim uređenjem ) ukupne površine 627,13 m2 stambeno - poslovnog prostora.

Zemljište uz stambeno - poslovni prostor površine 124 m2.

Objekat sa zemljištem nalazi se na parceli zvanoj SLATINA k.Č. broj: 2150/12. Nekretnina je upisana u ZK ulošku broj: 5452 KO Lukavac.

 

290.831,92

LOT 3

Zemljišna parcela zvana „HRASTOVI" označena kao Livada 3 klase k.č. br.2332 ukupne površine 3272 m2. Nekretnina je upisana u ZK ulošku broj: 512 KO Bistarac

 

123.441,91

 

UKUPNO SVA NEPOKRETNA I POKRETNA IMOVINA (LOT 1 do LOT 3 )

 

1.846.685,62

 

1.2. Nekretnine svrstane u LOT - l,LOT - 2 I LOT - 3 imaju dokaz o vlasništvu u sjedištu prodavca ili u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Lukavcu.Sva nepokretna imovina koja je predmet javnog nadmetanja opterećena je hipotekom a ista će biti ukinuta Rješenjem Općinskog suda u Tuzli o dosudbi,najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti tog rješenja

1.3. Imovina na ovoj javnoj prodaji ne može se prodavati po cijeni nižoj od navedene početne cijene u ovom oglasu. Najveća ponuđena cijena iz ponude ujedno predstvlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača - učesnika u javnom nadmetanju.

 

II. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Postupak održavanja javnog nadmetanja - licitacije održat će se po okončanju javnog natječaja u prostorijama privredne zgrade iz ovog oglasa. Javno nadmetanje održat će se dana 13.12.2019.godine u 11 : 00 sati.

 

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na prodaji navedenih nekretnina i pokretnih stvari imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica,domaća i strana lica koja po zakonu mogu sricati pravo vlasništva i koja u utvrđenom roku u javnom nadmetanju podnesu prijavu sa potrebnim sadržajem i dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u pisanoj formi sačini jasnu i nedvosmislenu ponudu,sa preciznim označenjem nepokretnesti ili pokretne stvari na koju se ponuda odnosi i cijenom koju nudi za predmetnu nepokretnost ili pokretnu stvar. Ukoliko je ponuđač pravno !ice,ista mora biti adekvatno zavedena u djelovodnoj knjizi,potpisana i ovjerena pečatom od strane odgovornog lica u pravnom licu. Ponuda mora sadržavati podatke o ponuđaču,adresi njegovog sjedišta,kontakt telefon,te broj transakcijskog računa u slučaju vraćanja uplaćenog iznosa kaucije,izvadak iz sudskog registra i dokaz o plaćenoj kauciji. Zainteresovano fizičko lice dostavlja svoju ponudu takođe u pisanoj formi,potpisanu i nedvosmislenu,sa istaknutim ličnim podacima - ime i prezime,matični broj,fotokopija lične karte,adresa stanovanja.

 

IV.NAČIN PRODAJE

Prodaja navedenih nekretnina vršit će se putem usmenog i javnog nadmetanja po načelu zatečenog stanja ili „viđeno –kupljeno” bez naknadnih prigovora,reklamacija ili žalbi koje se odnose na predmet prodaje.Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenom javnom nadmetanju mogu biti najmanje 1.000,00 KM za imovinu kao cjelinu ili zasebno za nepokretnu imovinu pod LOT l.,LOT2. i LOT 3.,a za pojedinačne pokretne stvari iz LOT 1. i LOT 4. minimalno 100,00 KM.

 

V. NAČIN POLAGANJA KAUCIJE

Za učešće u postupku licitacije,učesnici su dužni uplatiti depozit/kauciju u iznosu od 10% od početne cijene za svaki od predmeta prodaje, ali ne više od 10.000,00 KM ( slovima: desethiljada KM ) koji se uplaćuje na transakcijski račun dat u tački VIII ovog oglasa. Dokaz o uplati kaucije prilaže se uz prijavu za licitaciju.Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kaucije u roku od 15 ( petnaest) dana,a učesniku sa najpovoljnijom ponudom kaucija se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile predviđenu kauciju ne mogu učestovati u licitaciji.

 

VI. DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se dostavljaju preporučeno na adresu:

„REVVEUS" d.o.o. l.ukavac.u stečaju,

75300 Lukavac,Magistralni put bb.Bistarac

Krajnji rok za dostavu ponude je početak javne licitacije.

 

VII. USLOVI PRODAJE NEKRETNINE

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena prodajna cijena. Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđaČ.čija je cijena ista ili viša od početne cijene,pristupiti će se prodaji predmetnih nekretnina i pokretnih stvari.

 

VIII. OBAVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA/KUPCA

Najpovoljniji ponuđač ( kupac ) licitacije obavezan je uplatiti kupoprodajnu cijenu predmetnih nekretnina pokretne robe u roku od 30 dana od dana prodaje na transakcijski račun. „REVVEUS" d.o.o. l.ukavac.u stečaju Broj: 132 100 2019812287 Kod NLB banke d.d. Sarajevo

Ukoliko učesnik licitacije.čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustanejz bilo kojeg razloga,i ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje, smatrat će se daje odustao od kupovine gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.a nepokretnost će biti prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku koji odredi stečajni upravnik koji ne može biti duži od 30 dana,deponuje kupoprodajnu cijenu,a ukoliko ni drugi najpovoljniji ponuđač ne položi kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku ova pravila će se primjenjivati i na trećeg ponuđač a?K u pa c snosi sve troškove vezane za kupljene nekretnine i pokretne stvari kao što su prenos vlasni štva,ovjere,takse.poreze i dr.

 

IX. VRIJEME RAZGLEDAVANJA NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresovane osobe mogu dogovoriti razgledavanje nekretnina pokretnih stvari koje su predmet javnog nadmetan-ja,te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u periodu dok traje javni natječaj. Kontakt telefon: 035-541 - 450 i 061 - 131 -397.

 

X. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI KUPCU

Nakon što kupac položi cijenu u roku određenom oglasom Sud će donijeti Rješenje o dosudi nepokretnosti kupcu,tj. odredit će da se nepokretnost preda kupcu,a Zemljišno - knjižnom uredu u Lukavcu će se dostaviti rješenje da se izvrši upis promjene prava vlasništva, te da se brišu prava trećih lica. Po pravosnažnosti Rješenja o dosudi stečajni upravnik će uvesti kupca u posjed i sačiniti zapisnik o primopredaji.

 

XI. DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne inforamcije zainteresovane strane se mogu obratiti na telefone: 03 5 - 541 - 450 i 061 - 131 - 397.

 

Stečajni upraVnik