Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNA SK COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću zaproizvodnju, trgovinu i posredovanje, uvoz i izvoz Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionompostupku nad pravnim licem BOSNA SK COMPANY društvo sa ograničenomodgovornošću za proizvodnju, trgovinu i posredovanje, uvoz i izvoz Sarajevo, ul.Sarajevskih gazija br. 18, Sarajevo - Stari grad, na ročištu održanom dana21.04.2014. godine, donio je slijedeći OGLAS 1.Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem BOSNA SK COMPANYdruštvo sa ograničenom odgovornošću zaproizvodnju, trgovinu i posredovanje,uvoz i izvoz Sarajevo, ul. Sarajevskih gazija br. 18, Sarajevo - Stari grad. 2. Za likvidatora se imenuje BRANISLAVA RAKONJAC, Sarajevo. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0087-08, radi upisa ,zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda ,i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 407864 14 L 21. aprila 2014. godine Sarajevo (O-375/14)