Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem TUKULJ d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU u likvidacionom postupku nad pravnim licemTUKULJ d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, DŽIV ulica br. 26. na ročištuodržanom dana 04.04.2014. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem TUKULJ d.o.o. zaproizvodnju i promet Orašje, DŽIV ulica br. 26. 2. Za likvidatora se imenuje Hajrudin Kunalić iz Doboja. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju, Odjeljenje za registar, na brojrješenja broj: U/I-236/04 od 20.10.2004. godine evidentirano u matičniregistarski broj subjekta upisa 1-1236, radi upisa zabilježbe pokretanjalikvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Sudai u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 25 0 L 036886 14 L 04. aprila 2014. godine Orašje (03-3-1325/14)