VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Pokretnina

VITEX dd Visoko u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

DD TI ,,VITEX„ Visoko

(U STEČAJU)

Kakanjska 4. 71300 VISOKO

 

Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101. 103. i 104. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18 ), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 2.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, onog dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja, te temeljem Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika od dana 04.10.2019.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni

 

OGLAS

o II (drugoj) prodaji pokretne imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju)

koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja

(PONOVNI OGLAS)

PREDMET PRODAJE:

1. Proizvodne mašine:

RED. BROJ

 INV BROJ

NAZIV/OPIS MAŠINE

KOM.

PROCJENJE.

TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

224245

Autoconer Proizvođač:Schlafhorst TIP : GK UPX, Serijski broj: 13802868020

1

34.200,00

2.

224134

Autoconer Proizvođač:Schlafhorst TIP : GK N-P, Serijski broj: 133374

1

34.200,00

3.

222141

Finišer NSC Model: FMV 30, Serijski broj: 5880

1

20.700,00

4.

222126

Froter NSC Model: FM 3, Serijski broj: 4375

1

36.450,00

5.

224228

Mašina za pakovanje paleta Proizvođač: JITEX Beograd, Model: APP 1600

1

9.450,00

6.

224246

Mašina za premotavanje Proizvođač: METTLER

1

4.500,00

7.

224247

Mašina za premotavanje Proizvođač: METTLER

1

4.500,00

8.

223087

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 1167

1

32.400,00

9.

223072

Prstenasta predilica TTN 11520 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 501

1

28.800,00

10.

223073

Prstenasta predilica TTN 11521 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 500

1

28.800,00

11.

223074

Prstenasta predilica TTN 11980 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 685

1

30.600,00

12.

223075

Prstenasta predilica TTN 11981 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 689

1

30.600,00

13.

223076

Prstenasta predilica TTN 11982 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 682

1

30.600,00

14.

224135

Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija, Model: A.G.R. Serijski broj: R.72.000.81

1

41.400,00

15.

223086

Predilica TB 317 Proizvođač: Krušik Valjevo, Broj vretena 124, Tvornički broj: 636

1

30.600,00

16.

224173

Parionik BIELLA Proizvođač BIELLA, Model: AS V/D, Tvornički broj: 125/VO

 

4.000,00

17.

-

Laboratorijski aparat za bojenje pletenine

1

300,00

UKUPNO

402.100,00

 

2.   Ostale mašine i namještaj:

RED. BROJ

INV. BROJ

NAZIV/OPIS MAŠINE

KOM.

PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1.

242053/06

Kolica za transport

8

320,00

2.

242169

Kalorifer

1

30,00

3.

242148

Kotao Vaporex 1000 I Sa cisternom 1000 1

1

2.500,00

4.

931054

Kanalska dizalica

1

700.00

5.

931062

Kalorifer

1

30.00

6.

931065/66

Ormar za alat

2

70,00

7.

931067

Trokrilni ormar

1

50,00

8.

3000079

Torziometar

1

150,00

9.

3000090

Kondicioni aparat

1

200,00

10.

3000071

Vitlo za predivo

1

250,00

11.

301064/065

Sudoper keramički

2

200,00

12.

30104

Polica za kemikalije

1

50,00

13.

301073

Mikroskop Reichert

1

250,00

14.

301047

Digestor

1

150,00

15.

301042

Stakleni dvokrilni ormar

3

300,00

16.

301070

Sušara

1

250,00

17.

30096

Dinamometar

1

300,00

18.

302064

Fotelje

3

300,00

19.

3000099

Almetar

1

400.00

20.

300100

Uster aparat komplet

1

400,00

21.

910063

Računar

1

50,00

22.

9100045

Printer

1

15,00

23.

911043

Pisača mašina

1

30,00

24.

930288

Fotokopir aparat

1

50,00

25.

930064

Stolica King

1

30,00

26.

930069

Računar

1

30,00

27.

910065

Printer LaserJet

1

20,00

28.

900075

Tapiserija

1

70,00

29.

9000162

Fotelje

4

80,00

30.

930061

Računar

1

50,00

31.

930081

Stolica Dalija

1

20,00

32.

930067/184

Vitrina

2

70,00

33.

900139

Radni sto za crtanje

1

80,00

34.

930379

Računar

1

30,00

35.

930422

Printer Laser jet

1

20.00

36.

910031

Raćunar

1

30.00

37.

940171

Radni sto

1

50.00

38.

930320

Račuar

I

30.00

39.

930420

Računar

1

30.00

40.

910011

Staklena vitrina

1

70,00

41.

900123

Pisaća macina Olimpia

1

40.00

42.

930033

Stalažc

1

100.00

43.

920034

Raćunar

1

30.00

44.

920035

Računar

1

30,00

45.

960085>086

Stolicc

3

45.00

46.

920055/057

Stolice

3

45.00

47.

96055

Centrala

1

1.000.00

48.

96078

TA peć

1

80.00

49.

960128

Kasa

1

500.00

50.

960129

Dvokrilni metalni ormar

1

80.00

51.

960143

Kasa

1

400.00

52.

933095

Mašina za veS Gorenje

1

80.00

53.

290316/17

Kancelarijski stolovi

2

120.00

54.

2903280

Drveni trokrlni gard.ormar

1

60.00

55.

290348/355

Drveni trokrlni gurdormar

2

90.00

56.

290636

Pegla HD 1000

1

200.00

57.

290657

Valjak za peglanje

1

300.00

58.

290653

Klima uređaj

1

150,00

UKUPNO

11.105,00

 

NAČIN PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti. Ponuđač koji na licitaciji istakne najveću ponudu, te ukoliko mu na tako istaknutu ponudu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost će se smatrati kupcem. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 17% poreza na dodatnu vrijednost u roku od 10 (dana), računajući od dana davanja saglasnosti Odbora povjerilaca na ponudu. Porez na dodanu vrijednost, kao i ostale troškove, a u vezi s prodajom imovine snosi kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije zajedno sa naknadnom pismenom saglasnošću Odbora povjerilaca o prihvatanju ponude dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje ili će stečajni upravnik zaključiti ugovor o kupoprodaji pokretne/ih stvari, te zajedno sa rezultatima licitacije inaknadnom pismenom saglasnošću Odbora povjerilaca o prihvatanju ponude dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u PONEDELJAK 09.12.2019. godine u 13,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita željenog predmeta prodaje uplate 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje, ali ne više od 10.000,00 KM, na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93. koji se vodi kod SBERBANK BH d.d. Uplata mora biti doznačena na račun najkasnije do 06.12.2019.godine, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.

 

OSTALE ODREDBE:

Učesniku u licitaciji koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze u roku od 10 dana računajući od dana davanja saglasnosti Odbora povjerilaca na ponudu gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita). Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću ponudu, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca. Ukoliko ponudilac sa najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku stečajni upravnik će uz naknadnu Odluku Odbora povjerilaca zaključkom proglasiti prodaju prema tom ponudiocu nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je pokretna imovina prodata drugom po redu ponudiocu koji treba u roku od 10 dana od dana prijema zaključka uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudilac ne uplati cijenu u predviđenom roku naprijed navedeni gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Stečajni upravnik primjenjuje pravila koja se odnose na prvog i drugog ponudioca i na trećeg ponudioca. Svim ponuđačima, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. Kada je uplaćena ukupna cijena, položeno osiguranje - depozit se vraća u roku od 3 dana nakon uplate cijene. U slučaju da nijedan od ponudilaca sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu u naprijed navedenom roku, stečajni upravnik će javno objaviti u sredstvima javnog informisanja da predmetna licitacija nije uspjela.

 

U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da licitaciju prekine u svakom trenutku sve do njenog okončanja. Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da licitaciju nakon njenog okončanja proglasi neuspjelom, nevažećom, te uz saglasnost Odbora povjerilaca istu poništi ili proglasi je nevaljanom. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti članove Odbora povjerilaca da mogu pojedinačno biti prisutni na licitaciji. Učesnici licitacije i ostali prisutni su samim učešćem na licitaciji u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.

Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati.

 

Kontakt telefon glasi: 061/172-052.

Visoko, 04.11.2019.godine

 

DD TI ,,VITEX„ Visoko

(U STEČAJU)