AIRABA d.d. Sarajevo

Više o AIRABA d.d. Sarajevo

Pokretnina

AIRABA d.d. Sarajevo u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

"AIRABA" D.D. SARAJEVO U STEČAJU

Zmaja od Bosne br 7-7a, Sarajevo

 

Broj: 1/2019

Sarajevo, dana 06.12.2019.

 

Na osnovu čl. 101,102 I 103 Zakona o stečajnom postupku („Službene novine FBiH" broj 29/03 i 32/04), Odluke skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu dana 05.02.2019 godine, te nalaza i mišljenja vještaka elektrotehničke struke od 18.04.2019 godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                              JAVNO NADMETANJE

 

za prodaju imovine „AIRABA" d.d. Sarajevo, u stečaju, u ulici Zmaja od Bosne 7-7 zgrada INPORTANE D-4, za dan 08.12.2019 sa početkom u 14 sati iz Lota broj 1.


Imovina stečajnog dužnika se prodaje u sljedećoj cjelini

 

Naziv pokretnine

Procijenjena i prodajna vrijednosti bez PDV

 

TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA I MATERIJAL SA SOFTVEROM KAPACITETA 50.000 KORISNIKA

428.563,82

 

NEMATERIJALNA SREDSTVA I SOFTVERSKA OPREMA

310.144,50

1

1.1.- Licencna prava-softver

231.534,00

 

1.2.- Softverska oprema

72.973,50

 

1.3 - Računarski program

5.637,00

 

MATERIJALNA SREDSTVA

118.419,32

 

2.1.- Oprema

64.617,96

 

a- Kompjuterska oprema

4.783,22

 

b- Elektronska oprema uz kompj.

3.108,06

2

c- Telefonska oprema i centrale

22.894,25

 

d- Mrežna oprema

33.758.03

 

e- Uredski namještaj i inventar

74,44

 

2.2.-Materijal

53.801,36

 

g- Materijal za održavanje,

47.844,96

 

Detaljne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se pogledati on-line:

https://drive.google.com/file/d/1CSocvtJ5cZlU1wcG38cN1kuIfjqt5K9T/view

 

Stečajni upravnik će prodavati imovinu Lota -1 kao cjelinu i to usmenim javnim nadmetanjem.

Navedena vrijednost imovine u okviru Lota 1 predstavlja njegovu početnu cijenu.

Procjenjena vrijednost imovine stečajnog dužnika, koja je predmet prodaje, utvrđena je temeljem nalaza i mišljenja vještaka elektrotehničke struke od 18.04.2019. godine, na iznos od 428.563,82 KM.

Imovina stečajnog dužnika, koja je predmet prodaje ne može se prodati ispod procjenjene vrijednosti koja iznosi 428.563,82 KM.

Početne ponude na iznos manji od procjenjene vrijednosti neće biti razmatrane.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju samo ona lica koji za predmet prodaje za čiju kupovinu su zainteresovani uplate iznod od 10.000.00 KM.

Zainteresovani su dužni uplatiti navedena osiguranja - depozite zaključno sa 05. 12. 2019, a uplata osiguranja se vrši na račun br. 161-0000225060090 otvoren kod RA1FFEISEN BANK d.d. Sarajevo.

Dokaz o izvršenoj uplati osiguranja, učesnici su dužni dostaviti u prostorije AIRABA" d.d. Sarajevo u stečaju u ulici Zmaja od Bosne br. 7-7 zgrada INPORTANE D-4 Sarajevo, dana 06.12.2019 od 12 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel broj 061/475-135, s tim da se kao jedini dokaz uplate osiguranja ima smatrati samo izvod sa računa "AIRABA" d.d. Sarajevo u stečaju, na kojem je evidentirana uplata osiguranja.

Uz prethodnu najavu na telefon broj 061/475-135, zainteresovani mogu izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje u periodu od 10.11.2019 do 05.12.2019 godine.

Učesnici na javnom nadmetanju koji su fizička lica su obavezni na dan održavanja javnog nadmetanja da stečajnom upravniku u prostorijama „AIRABA" d.d. Sarajevo u stečaju dostave:

- kopiju lične karte ovjerene od strane nadležnog organa, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu;

- punomoć i kopiju lične karte obje ovjerene kod notara, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu, ako se kupovina vrši preko punomoćnika;

Učesnici na javnom nadmetanju koji su pravna lica su obavezni na dan održavanja javnog nadmetanja da stečajnom upravniku dostave:

- orginalni izvod iz sudskog registra privrednih društava, iz kojeg se jasno vidi ko zastupa privredno društvo;

- kopiju lične karte zastupnika privrednog društva ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strance od relevantnog organa u inostranstvu;

- punomoć i kopiju lične karte punomoćnika obje ovjerene od notara, odnosno za strance od relevantnog organa u inostranstvu, ako se kupovina vrši preko punomoćnika;

Ni jedan od gore navedenih orginalnih dokumenata ili kopija ovjerenih kod nadležnih organa ne može biti stariji od tri mjeseca.

Javno nadmetanje za prodaju predmeta prodaje vodi stečajni upravnika.

Najpovojniji ponuđač će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ugovori o prodaji sa "AIRABA" d.d. Sarajevo u stečaju sa kupcem zaključuju se sa najpovoljnijim ponuđačima 15 dana nakon uplate cjelokupne cijene.

Ugovornu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac je dužan uplatiti na račun „AIRABA" d.d. Sarajevo u stečaju, u roku od 30 dana od pismenog poziva stečajnog upravnika koji će se uputiti na adresu ponuđača koja je navedena u prijavnoj dokumentaciji za javno nadmetanje. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom mu roku, gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem od najpovoljnijih ponuđača na javnom nadmetanju. Ukoliko ni drugi niti treći najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u roku od 30 dana, od poziva da to učini, gube pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a prodaja prava će se oglasiti nevažećom.

Sve poreze i troškove izrade ugovora snosi kupac.

 

STEČAJNI UPRAVNIK