Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem MI-U Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Aganović Ramiza, ulikvidacionom postupku nad pravnim li cem "MI-U" Društvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, NovoSarajevo, dana 22.04.2014. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MI-U" Društvo zaproizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb,Sarajevo, Novo Sarajevo. 2. Za likvidatora se imenuje MUFTIĆ DRAGANA, Sarajevo. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-26217, radi upisazabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Sudai u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 251664 12 L 22. aprila 2014. godine Sarajevo (O-387/14)