Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Extra Light d.o.o. Livno

OPĆINSKI SUD U LIVNU likvidacioni sudija Izeta Džendžo, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem "Extra Light" d.o.o. Livno, na ročištu održanom dana 16.04.2014. godine, donio je sljedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Extra Light" d.o.o. Livno. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mersad Pivčić. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Livnu, koje je upisano u matični registarski broj: 1-1508, a po rješenju broj U/I- 39/2000. od 16.02.2000. godine. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. Broj 68 0 L 013836 13 L 2 17. aprila 2014. godine Livno (03-3-1319/14)