Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom ALU - HERC društvo za obradu metala d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, u likvidacionompostupku nad pravnim licem ALU - HERC društvo za obradu metala d.o.o. Mostar,sa sjedištem u Mostaru, ul. Blajburških žrtava b.b. zastupanog pozastupniku-direktoru, na ročištu održanom dana 16.04.2014. godine, donosisljedeće RJEŠENJE Zaključuje se postupak likvidacije nad društvom ALU - HERC društvo zaobradu metala d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Blajburških žrtava bb,upisanog u Registar privrednih društava pod matičnim registarskim brojem subjektaupisa 1-12305, Rješenjem Općinskog suda Mostar broj Tt-O-820/11 od 27.09.2011.godine.Likvidator društva Raguž Boško iz Mostara razrješava se dužnosti likvidatora.Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje navedenog društva izRegistra privrednih subjekata ovoga Suda , kao i svih drugih javnih registara, aRješenje će se objaviti na oglasnoj tabli Suda i "Službenim novinama FederacijeBiH".Troškovi postupka padaju na teret osnivača. Broj 58 0 L 145681 14 L 16. aprila 2014. godine Mostar (03-3-1282/14)