Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem GRUNDFOS Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "GRUNDFOS" Društvo sa ograničenomodgovornošću za trgovinu d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Heroja br. 16, na ročištu održanomdana 24.04.2014. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE 1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GRUNDFOS" Društvo saograničenom odgovornošću za trgovinu d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Heroja br. 16. 2. Za likvidatora se imenuje LEHPANER NENAD iz Sarajeva, Ul. Envera Šehovića Mbr. 60, JMBG 0502961172670. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-1155-09, radi upisaza bilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda iu "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 394229 13 L 24. aprila 2014. godine Sarajevo (O-394/14)