Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika Lamanda d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija, u stečajnompostupku nad imovinom dužnika "LAMANDA" DOO Tuzla. Admira Dedića 68matični br.subjekta: 1-8530, dana 21.04.2014. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE I. OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "LAMANDA" DOOTuzla, Admira Dedića 68, matični br.subjekta: 1-8530. II. Stečajni postupak se otvara sa danom 21.04.2014. godine u12,00 sati, kada serješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda.Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinamaFBiH". III. Za stečajnog upravnika imenuje se Uzunić Senad dipl. ecc iz Tuzle IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" prijavesvoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka uskladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja uiznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama FBiH", stečajnogupravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovinestečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravoosiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganjaizvrše. VII. Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog sudaTuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli, Službe za geodetske iimovinsko-pravne poslove Općine Tuzla. VIII.Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojoj će se ispitati prijavljenapotraživanja zakazuje se za dan ponedeljak 16.06.2014. godine u 11,00 sati, uzgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, sudnica - I sprat.IX. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještajastečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će seponedeljak 16.06.2014. godine u 11,30 sati, na istom mjestu nakon ročišta zaispitivanje prijava potraživanja. Broj 32 0 St 188033 13 St 21. aprila 2014. godine Tuzla (03-3-1323/14)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi