OSMAČA d.o.o. Bosanska Otoka

Više o OSMAČA d.o.o. Bosanska Otoka

Nepoznato

Pozivaju se sva zainteresirana lica da na ime pokrića troškova stečajnog postupka nad d.o.o. "OSMAČA" Bosanska Otoka uplate novčani iznos

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača "OSMAČA" Bosanska Otoka, zast. po zakonskom zastupniku - direktoru Nerminu Mustedaganiću, da se nad imovinom predlagača provede stečajni postupak, van rasprave, dana 26.08.2019. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Pozivaju se sva zainteresirana lica da na ime pokrića troškova stečajnog postupka, u roku od 15 dana, po proteku dva radna dana od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH", uplate iznos od 17.193,22 KM na depozitni račun Općinskog suda Bihać, broj 161 035 000 31 000 65, otvoren kod Raiffeisen bank DD. Dokaz o uplati predujma za pokriće troškova stečajnog postupka, dostaviti u spis suda na broj 17 0 St 097188 19 St. Ukoliko zainteresirana lica ne predujme iznos naveden u stavu 1 ovog rješenja, u roku određenom ovim rješenjem, sud će smatrati da nemaju interesa za vođenje stečajnog postupka nad imovinom D.o.o. "OSMA^A" Bosanska Otoka, ul. Novo naselje bb, MBS 1-4958-00, ID broj 4263329310006, i odbiti prijedlog za provođenje stečajnog postupka zbog nepostojanja stečajne mase, te naložiti brisanje društva iz sudskog registra.

Broj 17 0 St 097188 St 19

26. augusta 2019. godine

Bihać