Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Metalor d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Vahida Ha lilović, u likvidacionom postupku nadsubjektom upisa pod nazivom Metalor d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla,dana 21.04.2014. godine, izdao je RJEŠENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom Metalor d.o.o. zaproizvodnju, promet i usluge Tuzla, matični broj subjekta 32-01-01257-11 sa danom21.04.2014. godine u 12,00 sati. Za likvidatora se imenuje Bernard Hamidović, Tuzla. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavupotraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manjaod 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračunBudžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na komese potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bezodlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 01.07.2014.godine, sa početkom u 08,30 sati. Broj 32 0 L 195505 14 L 21. aprila 2014. godine Tuzla (03-3-1312/14)