Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNIS INŽENJERING" d.d. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad likvidacionim dužnikom "UNIS INŽENJERING" d.d. Sarajevo u likvidaciji, Crni vrh br. 4, Sarajevo, donio je dana 27.09.2019. godine slijedeće

RJEŠENJE

I. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNIS INŽENJERING" d.d. Sarajevo u likvidaciji, Crni vrh br. 4, Sarajevo.

II. Imovina likvidacionog dužnika "UNIS INŽENJERING" d.d. Sarajevo u likvidaciji, Crni vrh br. 4, Sarajevo, i to novčana sredstva položena na depozitni račun ovoga suda u iznosu od 255.999,00 KM, uručuju se dioničarima likvidacionog dužnika, kako slijedi: R/B DIONI^AR OPĆINA/DRŽAVA ADRESA % KAPIT. KM 1 MI GRUP DD SARAJEVO N. Sarajevo Sarajevo, Zagrebačka br. 50 14,281583 36.560,71 2 Omerbašić (Sulejman) Salko Centar Sarajevo, Hamze Orlović br. 4 7,437672 19.040,37 3 HOLDING PREDUZEĆE UNIS SARAJEVO Centar Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića br. 1 6,908942 17.686,82 4 Hadžić (Nail) Ahmed Centar Sarajevo, Hamze Orlović br. 8 5,219479 13.361,81 5 Ibišević (Ibrahim) Mustafa Vogošća Sarajevo, Donji Hotonj br. 47 5,181118 13.263,61 6 Ibišević (Ibrahim) Abdulah Centar Sarajevo, Dajanli Ibrahimbega br. 2 4,037522 10.336,02 7 Suljagić (Atif) Sead Novi Grad Sarajevo, Nerkeza Smajlagića br. 10 3,493368 8.942,99 8 Bećirbegović (Atif) Ale Centar Sarajevo, Muhameda Džudže br. 26 1,722194 4.408,80 9 Selimović (Ismet) Enes Centar Sarajevo, Maršala Tita br. 11 1,117036 2.859,60 10 Macanović (Novica) Vojislav Brčko Brčko, Ilička br. 1 0,739081 1.892,04 11 Karup (Ejub) Hasan Stari Grad Sarajevo, Džinina br. 26 0,738237 1.889,88 12 Zirojević (Andrija) Radoslav USA 1011 Hunters Creek Dr., Cedar Park, TX 78613 0,681074 1.743,54 13 Brekalović (Omer) Enver Centar Sarajevo, Hakije Kulenovića br. 9 0,669565 1.714,08 14 Mališ (Pero) Momčilo Novi Grad Sarajevo, Vahide Maglajlić br. 16 0,663942 1.699,68 15 Zukić (Mehmed) Sead Centar Sarajevo, Gorica br. 4 0,656204 1.679,88 Nasljednik Bitevija rođ. Zukić Samra 1/2 Centar Sarajevo, Džemala Bijedića br. 56 0,00 Nasljednik ^ustović rođ. Zukić Sanja 1/2 Centar Sarajevo, Gorica br. 4 0,00 16 Šorlija (Ramo) Bećir Centar Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića br. 7 0,645535 1.652,56 17 Sadović (Izet) Husnija Centar Sarajevo, Patriotske lige br. 22 0,622212 1.592,86 18 Ibrahimović (Ibro) Ferid Novi Grad Sarajevo, Nerkeza Smajlagića br. 10 0,617460 1.580,69 19 Kulenović (Ferid) Namik Centar Sarajevo, Hamdije ^emerlića br. 13 0,616944 1.579,37 20 Polimac (Daut) Alija Ilidža Sarajevo, Gazi Hasan- Paše br. 28 0,606348 1.552,24 21 Markuš (Jakov) Branko N. Sarajevo Sarajevo, Grbavička br. 14A 0,604510 1.547,54 22 Štaka (Stojan) Mladen Trebinje Trebinje, Kneza Mihajla br. 33 0,593912 1.520,41 23 Masnikosa (Marko) Petar N. Sarajevo Sarajevo, Porodice Ribar br. 4 0,594627 1.522,24 Nasljednik Masnikosa Melanija N. Sarajevo Sarajevo, Porodice Ribar br. 4 0,00 24 Ljubunčić (Abas) Jasmin Centar Sarajevo, Hadži Idrizova br. 9 0,581330 1.488,20 25 Rodić (Nikola) Marko Ilidža Ilidža, Trg Oteškog bataljona br. 59 0,579441 1.483,36 26 Borisoglebski (Valerije) Vanja N Sarajevo Sarajevo, Alojza Benjca br. 1 0,576247 1.475,19 27 Jukić (Nikola) Dragica Centar Sarajevo, Valtera Perića br. 3 0,562520 1.440,05 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 9. 10. 2019. – Oglasni dio – Broj 74 - Strana 21 28 Buzadžić (Halid) Dževad Centar Sarajevo, Hadži Idrizova br. 9 0,557417 1.426,98 29 Brkić (Miloje) Mihailo N. Sarajevo Sarajevo, Samira Frašte br. 18 0,532228 1.362,50 Nasljednik Brkić Munevera N. Sarajevo Sarajevo, Samira Frašte br. 18 0,00 30 Serdarević (Jovan) Nada Centar Sarajevo, Hamdije ^emerlića br. 37 0,530286 1.357,53 31 Sijerčić (Ilijas) Sejo Novi Grad Sarajevo, Vahide Maglaj lić br. 8 0,524219 1.342,00 32 Šaćiragić (Alija) Nedžad Ilidža Sarajevo, Francuske revolucije br. 3 0,523421 1.339,95 33 Džabija (Zahid) Edib Novi Grad Sarajevo, Gradačačka, br. 37 0,521606 1.335,31 34 Barlov (Ahmed) Suada Centar Sarajevo, Bolnička br. 34 0,518968 1.328,55 35 Spaho (Hasan) Izet Centar Sarajevo, Tepebašina br. 2 0,513039 1.313,37 36 Đogo (Radovan) Budimir Trebinje Trebinje, Garibaldijeva br. 11 0,512600 1.312,25 37 Saračević (Sabrija) Nedžad Centar Sarajevo, Vrazova br. 16 0,510469 1.306,80 38 Šetić (Rasim) Rusmir Centar Sarajevo, Avde Jabučice br. 16 0,509858 1.305,23 39 Poturović (Rasim) Tarik Stari Grad Sarajevo, Hadžišabanovića br. 19 0,509561 1.304,47 40 Tomas (Ante) Ferdo Novi Grad Sarajevo, Vase Butuzana br. 9 0,504136 1.290,58 41 Tisler (Josip) Tomislav Canada 155 Marle Ave 702, Toronto, Ontario M6B Canada 0,493941 1.264,48 42 Grahovac (Savo) Momčilo Nevesinje Nevesinje, Bratač bb 0,487807 1.248,78 43 Stojanović (Jovan) Vlado Centar Sarajevo, Alipašina br.l9 0,486943 1.246,57 44 Kadrić (Began) Hasreta Novi Grad Sarajevo, Bosanska br. 11 0,469670 1.202,35 45 Nikšić (Abdurahman) Rusmir N. Sarajevo Sarajevo, Džemala ^elića br. 22 0,469417 1.201,70 46 Kavčić (Ivan) Vlatko Novi Grad Sarajevo, F. Bećirbrgovića br. 19 0,469205 1.201,16 47 Drašković (Milan) Mirko Centar Sarajevo, S. Kranjčevića br. 41 0,458129 1.172,81 48 Đuliman (Avdo) Uzeir Fojnica Fojnica, Žrtava rata br. 1 0,457649 1.171,58 49 Veledar (Ramo) Enisa Novi Grad Sarajevo, Nerkeza Smajlagića br. 15 0,455711 1.166,62 50 Jerković (Mehmed) Alja Novi Grad Sarajevo, Vase Butuzana br. 1 0,449832 1.151,57 Nasljednik Elvira Jerković USA Santa Clara CA 9505 Califomija USA 0,00 51 Selimović (Ismet) Esad Stari Grad Sarajevo. Bistrik br.23 0,437980 1.121,22 5-2 Močević (Mujo) Jusuf N. Sarajevo Sarajevo, Adema Buće br. 46 0,436122 1.116,47 53 Ramusović (Sefer) Faruk Novi Grad Sarajevo, Emila Zole br. 6 0,435801 1.115,65 54 Bojić (Nurudin) Elvedin Centar Sarajevo, Hadži Idrizova br. 2 0,427811 1.095,19 55 Krstović (Ivan) Vesna N. Sarajevo Sarajevo, Gradačačka br. 6 0,426388 1.091,55 56 Henda (Avdo) Abdulah Stari Grad Sarajevo, Štrosmajerova br. 3 0,424616 1.087,01 57 Kostić (Radovan) Snežana Centar Sarajevo, Maršala Tita br. 11 0,420681 1.076,94 58 Dojčinović (Savo) Dragoslav Novi Grad Sarajevo, Branislava Đurđeva br. 19 0,415785 1.064,41 59 Petrović (Slobodan) Branislav N. Sarajevo Sarajevo, Brčanska br. 14 0,414242 1.060,46 60 Hadžihasanović (Emin) Hazim Centar Sarajevo, Tina Ujevića br. 11 0,412182 1.055,18 61 Sarić (Midhat) Bakir Stari Grad Sarajevo, Garaplina br. 32 0,411229 1.052,74 62 Đorđević (Đorđe) Dušan N. Sarajevo Sarajevo, Bledska br.l2 0,401421 1.027,63 63 Todorović (Mladen) Mirjna Canada 234 Albion Road Apartment 2111, Etobrocke Ont.M9W6A5 0,401260 1.027,22 64 Topalović (Ismet) Fuad Stari Grad Sarajevo, Bistrik-Donja čikma br. 2 0,400092 1.024,23 65 Škorput (Mate) Josip Ilidža Sarajevo, Tome Međe br. 3 0,396526 1.015,10 66 Bobar (Slobodan) Drgan Canada Canada, 16 Aktiva AV Citchner ON, NZE 3R2 0,388714 995,10 67 Alijanović (Husein) Asim Novi Grad Sarajevo, Nerkeza Smajlagića br. 10 0,385024 985,66 68 Šenderović (Husein) Galib Stari Grad Sarajevo, Grlića br. 44 0,382839 980,06 69 Peković (Blagoje) Momčilo Centar Sarajevo, Labelevalencija br. 14 0,378632 969,29 70 Kovačević (Dragan) Zoran UAE P.O.Box 2652 Abu Dhabi, UAE 0,377068 965,29 71 Krtolica (Aleksandae) Mirjana Španja ALMOGAVERES, 148, PBJ04,10 - SANT MARTI 0,375041 960,10 72 Karalić (Veljko) Georgina Centar Sarajevo, Kralja Tvrtka br. 16 0,371958 952,21 73 Brković (Dževad) Sabina N. Sarajevo Sarajevo, Kolodvorska br. 13 0,370156 947,60 74 Terkeš (Vlaho) Mijo Mostar Mostar, S. Radića br. 13 0,369871 946,87 75 Milošević (Ante) Mila Novi Grad Sarajevo, Andrejevića br. 49 0,369468 945,83 76 Taslaman (Muhamed) Numica N. Sarajevo Sarajevo, Trg heroja br. 1b 0,369310 945,43 77 Viner (Aleksandar) Bernard Centar Sarajevo, Mis Irbina br. 22 0,362157 927,12 78 Perišić (Rešad) Dunja Skotland Number 7 aitherinr drive, uper lago, leven fife K48 SKOT. UK 0,362154 927,11 79 Henda (Džemail) Hamida Stari Grad Sarajevo, Štrosmajerova br. 3 0,358593 917,99 80 Hadžihasanović (Fehim) Mirsada Novi Grad Sarajevo, Enesa Cocalića br. 2 0,355580 910,28 81 Taraniš (Ahmed) Rahman Novo Sarajevo Sarajevo, Branislava Đurđeva br. 19 0,354292 906,98 82 Manjo (Rasim) Sead Centar Sarajevo, Nikole Kašikovića br. 9 0,353524 905,02 83 Mataradžija (Mehmed) Abdulah Visoko Visoko, Zečevića br. 8 0,352393 902,12 84 Pudar (Zoran) Dijana Centar Sarajevo, Bolnička 9A 0,338931 867,66 85 Selimović (Mujo) Sađa Stari Grad Sarajevo, Bistrik br. 23 0,337782 864,72 86 Hurla (Nuhan) Fatima Novi Grad Sarajevo, Antuna Branka Šimića br. 3 0,334764 856,99 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 74 - Strana 22 – Oglasni dio – Srijeda, 9. 10. 2019. 87 Uzurović (Omer) Adnan Centar Sarajevo, Hasana Brkića br. 45 0,333503 853,76 88 Semić (Adem) Adnan N. Sarajevo Sarajevo, Alojza Benjca br. 1 0,333036 852,57 89 Goljanin (Božo) Vaso Pale Pale, Milana Simovića br. 25 0,327453 838,28 90 Pidino (Nikola) Aleksandar Centar Sarajevo, Antuna Hangija br. 49 0,326440 835,68 91 Zimić (Muhamed) Sejfudin Stari Grad Sarajevo, Sedrenik br. 73A 0,326409 835,60 92 Alić (Džemal) Nermina Novi Grad Sarajevo, Gradačačka br. 72 0,325876 834,24 93 Džemiđić (Hidajet) Edin Stari Grad Sarajevo, Franjevačka br. 6c 0,325017 832,04 94 Filipović (Drago) Ljubica Srbija Šabac, Železnička mjesto Ribari, ul. Železnička br. bb 0,323195 827,38 95 Ćaušević (Sabrija) Marin Novi Grad Sarajevo, Majdanska br. 21 0,320393 820,20 96 Vranić (Ševket) Sead Novi Grad Sarajevo, Nerkeza Smajlovića br. 10 0,317840 813,67 97 Telalagić (Vukašin) Ljiljana Holandija Jos Klijnelin 106, 6164 AT Geleen, Niderland 0,312599 800,25 98 Zukić (Hamdija) Zekija Centar Hadži Idrizova br. 30 0,312431 799,82 99 Bogičević (Veroljub) Gordana Srbija Beograd, Bogdana Velešića br. 4 0,312149 799,10 Nasljednik Bogičević Radoman Srbija Beograd, Bogdana Velešića br. 4 0,00 100 Grahovac (Mato) Ljubica Novi Grad Sarajevo, Nerkeza Smajlovića br. 15 0,310062 793,76 101 Tomas (Ladislav) Snežana Novi Grad Sarajevo, Vase Butuzana br. 9 0,304724 780,09 102 ^vilj (Stevo) Miroslav Vogošća Vogošća, Omladinska br. 19 0,301174 771,00 103 Kovačević (Srboljub) Sunčica UAE P.O. Box 2652 Abu Dhabi, UAE 0,289940 742,24 104 Radeka (Marin) Jasna Denmark SKOWEJ 5,4840 NORRE ALSEV, Denmark 0,287102 734,98 105 Aleksić (Slavko) Ljiljana Novi Grad Sarajevo, Gandijeva br.3 0,286904 734,47 106 Uzelac (Asim) Sabina SWE Altona By 27,312 31 LAHOLM 0,283847 726,65 107 Piljević Atif Centar Sarajevo, Tabašnica br. 9 0,279371 715,19 108 Milić (Ostoja) Rajko Ist. Ilidža Istočna Ilidža, Darakova br. 43 0,276710 708,37 109 Mahmutović (Smail) Edin Tešanj Tešanj, Tabačka br. bb 0,275925 706,37 110 Ćanjevac (Karlo) Franciska N. Sarajevo Sarajevo, Bledska br. 12 0,269463 689,82 111 Perić (Jovan) Jadranka Pale Pale, Luke br. 2 0,269335 689,49 112 Džonlić (Adem) Advija Centar Sarajevo, Kemala Kapetanovića br. 5 0,268772 688,05 113 Mioković (Cvijetin) Mileva Vogošća Vogošća, Moše Pijade br. 9 0,267181 683,98 114 Efendić (Šaban) Edin Stari Grad Sarajevo, Ispod grada br. 20 0,265560 679,83 115 Kaliman (Ismet) Ismeta Centar Sarajevo, Asima Ferhatovića br. 152 0,265534 679,76 116 Geršvin (Karlo) Dragutin Mostar Mostar, A. Starčevića br.62 0,265379 679,37 117 Kahriman (Ibrahim) Enis Centar Sarajevo, Gornji Velešići 33 0,265282 679,12 118 Redžepagić Zeneida N. Sarajevo Sarajevo, Radnička br. 19C 0,265178 678,85 119 Kosić (Dragan) Jadranka USA MICHIGAN, 11380 Lumpkin st Hamtramck, MI 48212-2906 0,264628 677,45 120 Bačvić (Ifet) Damir N. Sarajevo Sarajevo, Envera Šehovića br. 4 0,264228 676,42 121 Sirovina (Hasan) Nedim Centar Sarajevo, Debelo brdo br. 7 0,264188 676,32 122 Bašić (Asim) Mubera Stari Grad Sarajevo, Sedrenik br. 16A 0,264014 675,87 123 Perović (Rade) Kova Vogošća Vogošća, Krivoglavci II br. 14 0,264010 675,86 124 Šarenkapa (Peter) Branka Canada Toronto,3 9 Rich ViewRD Etoricoke M9A4M7 0,259226 663,62 125 Šarenkapa (Asim) Fuad Canada Toronto,39 Rich ViewRD Etoricoke M9A4M8 0,239111 612,12 126 Mujezin (Petar) Ankica Novo Sarajevo Sarajevo, Azize Šećirbegović br. 128 0,238033 609,36 127 Rajić (Radovan) Slobodanka Višegrad Višegrad, NN Bikavac br .bb 0,232745 595,82 128 Teftedarija (Asaf) Esad N. Sarajevo Sarajevo, Brčanska br. 3 0,230460 589,98 129 Lemez (Ilija) Boško Novi Grad Sarajevo, Lemezi br. 12 0,226028 578,63 130 Hajdarević (Mujo) Alma Centar Sarajevo, Alipašina br. 130 0,223401 571,90 131 ^ađo (Živko) Neven Novi Grad Sarajevo, Geteova br.l3 0,219626 562,24 132 Džaka (Salko) Esad N. Sarajevo Sarajevo, Žrtava Fašizma br. 1 0,219576 562,11 133 Radović (Aleksa) Branka Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo, Petrovići br. 5 0,216113 553,25 Nasljednik: Radović Dragan Srbija Beograd, Vukice Mitrović, br. 68, Vračar 0,00 134 Mirjanić (Zijad) Alma Centar Sarajevo, Alipašina br. 130 0,206507 528,66 135 Mujak (Avdo) Amela Novi Grad Sarajevo, Prvomajska br. 37 0,179653 459,91 136 Teftedarija (Muhamed) Suada Novi Grad Sarajevo, Brčanska br. 3 0,147193 376,81 137 Erceg (Dušan) Rade N. Sarajevo Sarajevo, Trg heroja br. 3 0,071851 183,94 138 GorušaninHodžić (Selimir) Ida Centar Sarajevo, Alipašina br. 10 0,064090 164,07 139 Marić (Mato) Lucija Centar Sarajevo, Koševska br. 22 0,056749 145,28 Nasljednik Bajić (Lucija) Snežana Centar Sarajevo, Koševska br. 22 0,00 140 Marin (Dragan) Stevan Novo Sarajevo Sarajevo, Azize Šećirbegović br. 8 0,010103 25,86 141 Katanušić (Milan) Marijan Centar Sarajevo, J. Najtharta br.10 0,008103 20,74 Nasljednik Katanušić Vera Centar Sarajevo, J. Najtharta br.l 9 0,00 142 Omerćehaić (Junuz) Avdo Stari Grad Sarajevo, Ćeljigović br. 24 0,004949 12,67 143 Lačević (Enver) Hariz Novi Grad Sarajevo, Buća Potok br. 81 0,003734 9,56 144 Tahto (Safet) Rasim Stari Grad Sarajevo, Širokača 0,003295 8,44 UKUPNO: 100,000000 255.999,00 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 9. 10. 2019. – Oglasni dio – Broj 74 - Strana 23 Nalaže se računovodstvu ovoga suda da dioničarima isplati naprijed navedene iznose, po njihovom zahtjevu.

Broj 65 0 L 753181 19 L

27. septembra 2019. godine

Sarajevo