Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, promet i usluge SM NOVOKMET d.o.o. Visoko

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionompostupku nad firmom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "SM NOVOKMET"d.o.o. Visoko, ul. Gornje Rosulje br. 47, Visoko, koga zastupa osnivač i direktorNovokmet Mithat, na ročištu održanom dana 15.04.2014. godine, donosi RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju,promet i usluge "SM NOVOKMET" d.o.o. Visoko, ul. Gornje Rosulje br. 47,Visoko, ID broj: 4218263080009, matični broj subjekta upisa 1-6320.Za likvidatora se imenuje Novokmet Mithat iz Visokog.Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveza društva.Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja.Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 097059 13 L 15. aprila 2014. godine Zenica (03-3-1307/14)