Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom DRVO-STIL Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i transport, Tešanj

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionompostupku nad firmom "DRVO-STIL" Društvo sa ograničenom odgovornošću zaproizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i tran sport, Tešanj, Dobropolje bb, Tešanj,koga zastupa osnivač i direktor Kahvić F adil, na ročištu održanom dana 10.04.2014.godine, donosi RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "DRVO-STIL" Društvo saograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i transport,Tešanj, Dobropolje bb, Tešanj, ID broj 4218282620006, matični broj subjekta upisa1-6579.Za likvidatora se imenuje Mešić Hasan iz Tešnja.Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveza društva.Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja.Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 089151 13 L 10. aprila 2014. godine Zenica (03-3-1306/14)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi