Pokretna i nepokretn

Kompanija Lovnica ad Šekovići u likvidaciji - Prodaja nekretnina i pokretne imovine likvidacionog dužnika

AD "Kompanija Lovnica" Šekovići - u likvidaciji

Šekovići

 

Broj: 61 0 L 00894416 L

Datum: 31.10.2019. godine

 

Na osnovu Zaključka sa izvještajnog ročišta od 24.4.2018. godine, kao i ovlašćenja sa radno- konsultativnog sastanka održanog u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu dana, 23.10.2019. godine, u skladu sa članom 9. i 16. Zakona o likvidacionom postupku ("Sl. glasnik RS" broj 64/02), i članom 156. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS" broj 16/16), te uz saglasnost likvidacionog sudije, likvidacioni upravnik AD "Kompanija Lovnica" Šekovići- u likvidaciji objavljuje:

 

                                                                               OGLAS

                         za prikupljanje ponuda i javno nadmetanje za prodaju sljedeće imovine

 

1. Poslovni prostor 1626 m2, k.č. 544/1 KO Šekovići grad, upisano u LN br. 878/1              217.098,00 KM

2. Zemljište uz poslovni prostor 296 m2 (nosioci prava zajedničke svojine)                           2.220,00 KM

3. Inventar (police, vješalice i dr.)                                                                                                 1.237,00 KM

UKUPNO:                                                                                                                                     220.000,00 KM

 

1. Prodaja imovine obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana, 27.11.2019. godine, sa početkom u 10 časova u sjedištu likvidacionog dužnika, a navedeni iznos predstavlja početnu i ujedno najnižu cijenu koja se može ponuditi u pismenoj ponudi.

2. Navedena imovina se prodaje "u paketu" sve odjednom, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i likvidacioni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupac, eventualno, utvrdi po izvršenoj kupoprodaji.

3. Učesnici u javnom nadmetanju (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja 20.000,00 KM na žiro-račun broj 5540120020035183 kod Pavlović Internacional banke u Šekovićima, sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 25.11.2019. godine. Ponuđaču se ne vraća uplaćeni depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku.

4. Ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 26.11.2019. godine u zapečaćenoj koverti sa naznakom "za licitaciju", na adresu likvidacionog upravnika: Rogatica - ul. Dobrovoljačka 5. Likvidacioni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu, koje se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni oglasom i za koje nije položen depozit u predviđenom roku.

5. Prije početka nadmetanja, fizička lica koja učestvuju na javnoj prodaji su dužna likvidacionom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomođniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su likvidacionom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomođnik i valjanu punomoć.

6. Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverte biće početna cijena za javno nadmetanje. Ukoliko ponuđač, sat prije ili u toku licitacije, povuče svoju ponudu gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja.

7. Najpovoljniji ponuđač proglašava se za kupca, koji je obavezan da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor kojim se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Kupac je dužan da u roku od 45 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP.

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene (osim drugog i trećeg po redu) vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana nakon javnog nadmetanja.

9. Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi notarskog ugovora, porez'na nepokretnost, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.

10. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuđa dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 časova uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820.

11. Smatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

 

Stečajni upravnik

D. Stjepanović, dipl. ek