Pokretnina

TVORNICA OPEKARSKIH PROIZVODA ad Banja Luka u stečaju - Prodaja pokretnih stvari stečajnog dužnika

"Tvornica opekarskih proizvoda" AD Banja Luka u stečaju

Ul. Tunjice bb, Banja Luka

 

Broj 57 0 St 128926 19 St

Datum, 21.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske". broj 16/16), Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad "Tvornica opekarskih proizvoda" AD Banja Luka u stečaju od dana 12.08.2019. godine.i Odluke Odbora povjerilaca sa sjednice od 14.10.2019. godine, stečajni upravnik, dana 21.10.2019.godine donosi:

 

                                                       ZAKLJUČAK PRVA JAVNA LICITACIJA

                                                                           objavljuje se

                                                                za prodaju pokretnih stvari

 

1. Prodaju se u cijelosti pokretne stvari "Tvornica opekarskih proizvoda" AD Banja Luka, u stečaju, Tunjice bb, Banja Luka, imovina koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika, Tunjice bb, Banja Luka i odnosi se na osnovna sredstva stečajnog dužnika : Mašine, Transportna sredstva, Namještaj i kancelarijska oprema, Alat i sitan inventar, Inventar restorana, Labaratorija, Zalihe i repromaterijal.

2. Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka mašinske struke dr Milana Tice i vještaka ekonomske struke i ovlaštenog procjenitelja mr Božane Bojić, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova na adresi: Tunjice bb, Banja Luka.

Prethodno se dan prije najaviti pozivom na broj telefona 066/902-022 ili 065/516-129.

3. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno", bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4. Ukupna procijenjena tržišna vrijednost imovine iznosi 1,664,932.00 KM. Imovina se na prvoj licitaciji ne može prodati za iznos manji od 70% procjenjene tržišne vrijednosti. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu. Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama uz nalaz i mišljenje vještaka i procjenitelja moguća je pojedinačno.

 

Redni broj

Naziv grupe

Procijenjena tržišna vrijednost

Minimatna vrijednost na prvoj prodaji

1

Mašine

1.684.620,00

1.109.234,00

2

Transportna sredstva

13.400.00

9.380.00

3

Namještaj i kanc.oprema

4.773,00

3.341,10

4

Kompjuterska oprema

5.940.00

4.158,00

5

Aiat i sitan inventar

11 260.00

7.882.00

6

Inventar restorana

916,00

641,20

1

Laboratorija

1.200,00

840.00

8

Zalihe i repromaterijal

42.823.00

29.976,10

 

 

UKUPNO 1.664.932,001.165.452,40
 

5. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5551000044508418 kod Nove banke a.d. Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i-dokaz o uplati depozita.

6. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, dana 27.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva bb. u sali za licitacije/prizemlje.

Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5551000044508418 kod NOVE banke a.d. Banja Luka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponudenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predvidenom roku ne pristupi preuzimanju kupljene imovine. prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu

Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu. stečajm upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvami kupac. i koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponudač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđehom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponudača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene. smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponudača-kupca. smatra se dijelom avansne uplate.

12. Ponudačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjedenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu "Nezavisne novine", "Dnevni avaz" i WEB stranicama: www.bl.komorars.ba , www.komorars.ba.www.komorabih.ba.

 

Stečajni upravnik