DI DE Delić d.o.o. Bihać

Više o DI DE Delić d.o.o. Bihać

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DI & DE DELIĆ" Bihać

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača d.o.o. "CIVIĆ" Cazin, ulica Mala lisa b.b., zast. po punomoćniku Jasminu Abdagiću, advokatu iz Cazina, da se nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DI & DE DELIĆ Bihać, ulica Bihaćkih branilaca br. 75., zastupano po punomoćniku Feridu Mujagiću advokatu iz Bihaća, otvori stečajni postupak, dana. 11.09.2019. godine, vanraspravno, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "DI & DE DELIĆ" Bihać, ulica Bihaćkih branilaca br. 75, ID broj 4263209330003.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Alija Džaferbegović, dipl. ecc. iz Bihaća, ul. ZAVNOBiH- a br. 5.

3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan utorak 11.09.2019. u 14,00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka s dokazima i pozivom na broj 17 0 St 095229 18 St.

5. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u visini 1% od vrijednosti potraživanja s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM.

6. Taksa se ima uplatiti na račun budžeta USK-a broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Bihać.

7. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

9. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda Bihać, MBS br. 1-656-00 int. 297 i na svim nekretninama stečajnog dužnika koje se vode u Katastru grada Bihaća i Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Bihaću, te Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka - područna jedinica Novi Grad upisanima u zk. ul. br. 184 p.o. Novi Grad - k.o. SP Poljavnice i Pl. br. 973/4 k.o. Poljavnice.

10. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".

11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, soba broj 41/III. 12. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana i Skupština povjerilaca.

Broj 17 0 St 093286 18 St

11. septembra 2019. godine

Bihać