Nepoznato

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica d.o.o. "BAJRIN" Bosanska Krupa

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, u stečajnom postupku nad imovinom d.o.o. "BAJRIN", Bosanska Krupa, dana 09.07.2019. godine donio je sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica d.o.o. "BAJRIN", Bosanska Krupa, ul. Jezerski bb, JIB 4263336870009, zbog nedostatka stečajne mase. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršiće se brisanje pravnog lica iz sudskog registra Općinskog suda u Bihaću, pod matičnim brojem 1-4647-00, i svim drugim javnim registrima. Troškovi prethodnog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 17 0 St 094927 18 St

09. jula 2019. godine

Bihać