Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "FIDGESINŽINJERING" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "FIDGES-INŽINJERING" Privredno društvo za inžinjering, proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Brezanska br. 8, Sarajevo, na ročištu održanom dana 12.09.2019. godine, objavio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "FIDGESINŽINJERING" Privredno društvo za inžinjering, proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Brezanska br. 8, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Šimunović Ivan iz Sarajeva, ul. Brezanska br. 2.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0452-09 (stari broj 1-22558).

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 750282 19 L

12. septembra 2019. godine

Sarajevo