TRI T d.o.o. Sarajevo

Više o TRI T d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TRI T" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Joksimović Nebojša, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "TRI T" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Sarajevo Stari Grad, ulica Trgovke broj 14, na ročištu održanom dana 12.09.2019. godine, donio je slijedeći SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 68 - Strana 22 – Oglasni dio – Srijeda, 18. 9. 2019.

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TRI T" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Sarajevo Stari Grad, ulica Trgovke broj 14.

2. Za likvidatora se imenuje advokat Hakija Kurtović, ulica Mis Irbina 26, Sarajevo.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospijeća potraživanja pa do dana otvaranja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze društva prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.

6. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0341-18, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

7. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na tetet osnivača.

Broj 65 0 L 722186 18 L

12. septembra 2019. godine

Sarajevo