DAA COMPANY d.o.o. SARAJEVO

Više o DAA COMPANY d.o.o. SARAJEVO

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "D.A.A.COMPANY" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Edina Bučan, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "D.A.A.COMPANY" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i zastupanje Sarajevo, ul. Maria Mikulića br. 79 Sarajevo, na ročištu održanom dana 02.09.2019. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "D.A.A.COMPANY" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i zastupanje Sarajevo, ul. Maria Mikulića br. 79 Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Dunja Gradaščević - Ghadban iz Sarajeva, ul. Porodice Ribar br. 81.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospijeća potraživanja pa do dana otvaranja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-20390, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 763831 19 L

02. septembra 2019. godine

Sarajevo