Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ETNO STIL" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Aida Durić-Hrvačić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ETNO STIL" Društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, ul. Vrbanja broj 4, Sarajevo na ročištu održanom dana 06.09.2019. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ETNO STIL" Društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, ul. Vrbanja broj 4, Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Brahaj Bekim, ul. Bistrik broj 3, Sarajevo.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0803-08 (stari broj 1-25067), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje da je isto pravosnažno sa danom donošenja.

Broj 65 0 L 762955 19 L

06. septembra 2019. godine

Sarajevo