ARVEL d.o.o. Sarajevo

Više o ARVEL d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ARVEL" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacionisudija Sedina Duraković u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ARVEL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet nekretninama, agencijske usluge i pravne poslove Sarajevo, ulica Geteova broj 11., Sarajevo, na ročištu održanomdana 09.09.2019. godine objavio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ARVEL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet nekretninama, agencijske usluge i pravne poslove Sarajevo, ulica Geteova broj 11., Sarajevo

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Nevzeta Alagić, iz Sarajeva, ulica Semira Frašte broj 5/5.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 1-20912.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 65 0 L 764329 19 L

09. septembra 2019. godine

Sarajevo