ICAR CARGO d.o.o. Tuzla

Više o ICAR CARGO d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "ICAR CARGO" d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "ICAR CARGO" d.o.o. Tuzla, Kazan Mahala 16, dana 12.09.2019. godine, donio je sljedeće SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 18. 9. 2019. – Oglasni dio – Broj 68 - Strana 21

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "ICAR CARGO" d.o.o. Tuzla, Kazan Mahala 16, sa danom 12.09.2019. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 32-01-0742-18. Za likvidatora imenuje se Haris Šišić iz Tuzle. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dana srijeda 30.10.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 362256 18 L

12. septembra 2019. godine

Tuzla