NEOMODA d.o.o. Tuzla

Više o NEOMODA d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "NEOMODA" d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ivana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "NEOMODA" d.o.o. Tuzla, ul. Ivana Cankara 35, dana 12.09.2019. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "NEOMODA" d.o.o. Tuzla, ul. Ivana Cankara 35, sa danom 12.09.2019. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 1-5847. Za likvidatora imenuje se Enver Hogić advokat iz Tuzle. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dana srijeda, 30.10.2019. godine, sa početkom u 11,30 sati.

Broj 32 0 L 362627 19 L

12. septembra 2019. godine

Tuzla