Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Big deal d.o.o Trebinje

Okružni prIvredni sud u Trebinju objavljuje da je Rješenjem broj: 62 0 L 009372 12 L, od 13.12.2012. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem "Big deal" d.o.o. Trebinje. Za likvidacionog upravnika imenovan je Slobodan Perović, dipl. ekonomista iz Trebinja, Garibaldijeva bb. Pozivaju se povje rioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije, prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda - takse, broj: 562-099-00000556-87, poziv na broj:722211, opština: 107, budžetska organizacija: 1089001, u iznosu propisanom tarifnim brojem 17, tačka 2. Zakona o sudskim taksama, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 14.02.2013. godine, u 9,00 časova, sudnica br. 6, u zgradi Okružnog privrednog suda u Trebinju, te će se isti dan održati i ročište za zaključenje postupka likvidacije, ako se za to steknu uslovi. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku Republike Srpske". (62 0 L 009372 12 L-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi