Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Pokretnina

Trudbenika a.d. Doboj u stečaju - Prodaja kompresora i druge opreme stecajnog duznika

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca broj: 20-3/19 od dana 27.09.2019, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 225/19, dana 14.10.2019 godine, raspisuje:

 

JAVNU LICITACIJU

 

-PREDMET PRODAJE:

1. Ormar garderobni (metalni, jednokrilini),  253 kom po cijeni 6.50 KM/kom,  (Spisak broj 1.)

2. Pokretna imovina - stvari   (Spisak 2.)

 

R.b.

Naziv stvari

Količ.

Knjigovod. vrijednost

Prodajna vrijednost

Napomena

1.

Rezervoar 230 lit, p = 31 bar

1 kom

-

202,00

mat. rezid.- RD

2

Kompressrski agregat ZP 100N, . p = 12 bara

1 kom

-

1.008,00

mat. rezid.- RD

3.

Kompresorski agregat ZP 100N, p= 12 bara

1 kom

-

1.008,00

mat. rezid.- RD

4.

Vijčani kompresorski agregat D8VK--1007 S (prevozni - prikolica)

1 kom

-

10.800,00

upotrebljiv

5.

Printcr Laser Samsung SL-M2070F

1 kom

-

141,00

upotrebljiv

 

Sve iskazane cijene pod 1 i 2 su bez PDV-a/

 

-MJESTO I DATUM PRODAJE

Doboj, Nikole Tesle broj 26, dana 25.10.2019 godine u 11.30 časova u prostorijama stečajnog dužnika i ista će se održali i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju Sva pravna i fizička lica koja dodana 24.10.2019 godine, izvrše uplate depozita na ž.r stečajnog dužnika brej: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

-Depozit za garderobne ormare, 30 KM/10 kom (Animalno se može nuditi cijena za 10 komada) (Spisak br 1) -Depozit za pokretnu imovinu-stvari, 10% za cijeli spisak ili 20%, pojedinačno po stavkama (Spisak br 2.)

 

-OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sve stvari koje su predmet oglašavanja prodaće se kupeu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču koji želi kupiti sve stvari zbirno po Spisku, a ako takvih ponuda ne bude, prednost imaju ponuđači sa većom ponudom od početne cijene.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak licitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji. Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozitu roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu stvar, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licitirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

 

-UVID u IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju stvari koji su predmet prodaje, a informacije, speciikaaju stvari i pojedinačne cijene za stvari po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065605 212, 065 562115, ili na zahtjev na email: budbenik.stecaj@gmail.com

Stečajni upravnik