XYLO d.o.o. Mostar

Više o XYLO d.o.o. Mostar

Nepoznato

Otvara se postupak likvidacije nad pravnom osobom "XYLO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru

Općinski sud u Mostaru likvidacijski sudac Goran Jurko u likvidacijskom postupku nad pravnom osobomi "XYLO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće polje bb zastupan po zakonskom zastupniku - direktoru, van ročišta dana 10.06.2019. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se postupak likvidacije nad pravnom osobom "XYLO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće polje b.b.

2. Za likvidatora pravne osobe - ustanove imenuje se Hamid Tipura dipl. ecc., iz Mostara.

3. Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti Izvještaj sa popisom imovine i sve obveze Društva.

4. Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH i na oglasnoj ploči Suda.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti.

6. Ovo rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka, nad pravnom osobom "XYLO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće polje bb koja se vodi pod MBS: 58-01-0097-11 (stari broj 1-25549) kod ovog suda.

7. Nakon što rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, društvo će se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.

8. Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište zakazano za dan utorak 18.09.2019. godine sa početkom u 09,00 sati, kod Općinskog suda Mostar na adresi ul. M. Tita 94, ured br. 43/I kat.

Broj 58 0 L 204729 18 L

10. juna 2019. godine

Mostar