Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. Oskar Bosanska Krupa

Općinski sud u Bihaću objavljuje slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem D.o.o. Oskar Bosanska Krupa.

2. Razrješava se dužnosti likvidator Kurtović Ferhad iz Bos. Krupe.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinski sud u Bihaću, koje je upisano u matični registarski broj 1-3083-00.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 17 0 L 091363 18 L

13. juna 2019. godine

Bihać