MAPEX dd Maglaj

Više o MAPEX dd Maglaj

Pokretna i nepokretn

MAPEX od Maglaj u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

«MAPEX» d.d. - u sfečaju

MAGLAJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-165917/18-10/19

Dana, 04.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), Odluke skupštine povjerilaca od 05.06.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 02.10.2019. godine, stečajni upravnik ,,MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj, raspisuje

 

                                                       OGLAS O PRODAJI IMOVINE

 

A.   Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

I   NEKRETNINE a Maglaju i to:

1. Hottel „GALEB" sa zemljištem, površina hotela iznosi 2.088,98 m2, a zemljišta 3.094.00 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 11298,3480.3512 i 3513 i u Posjedovnom listu broj 292 na parcelama broj: 1473/1, 1473/2, 1475/4 i 1475/5.

Početna prodajna cijena je: 1.446.348,25 KM, depozit 72.317 KM,

2. Zemljište „OMERDINO POLJE" površine 202.919 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj: 1198 i 3902 i u Posjedovnom lislu broj 292 na parcelama 2653. 2654, 2655. 2656, 2657, 2658, 2659. 2660. 2661, 2662. 2663, 2757. 2759, 2760 i 2761.

Početna prodajna cijena je: 3.754.001,50 KM, depozit 187.700 KM,

3. Zemljište „RUDINE" površine 5.690 m2 i „ BISTRICA" površine 11? m2, iskazano u KO Moševac na ZK uložku broj 86 i 117 i u Posjedovnom listu broj 322 na parcelama broj 1428/5,1441/1 io 1449/1.

Početna prodajna cijena je: 10.456„20 KM, depozit 530 KM,

4. Poslovna zgrada u privredi i dvorište ukupne površine 64 m2, iskazano u KO općina Maglaj na ZK uložku broj 2804 i u Posjedovnom listu broj 292 na parceli broj 1865

Početna prodajna cijena je: 8.800,00 KM, depozit 440 KM,

5. Poslovni prostor-etažna jedinica ukupne površine 20 m2, iskazano u KO općina Maglaj na ZK ulošku broj 6880 i u Posjedovnom listu 292, na parceli 1870/1 EJ 1

Početna prodajna cijena je: 8.900,00 KM, depozit 450 KM,

6. Poslovni prostor-etažna jedinica ukupne površine 8 m2, iskazano u KO općina Maglaj na ZK ulošku broj 6882 i u Posjedovnom listu 292, na parceli 1870/1 EJ 3

Početna prodajna cijena je: 4.100,00 KM, depozit 200 KM,

 

II OPREMA - prodaja pojedinačno

Red.br.

NAZIV

II prodaja 30.10.2019.

cijena

depozit

1

2

3

4

1

ATOM1ZER AGP-1000E

2.400

240

2

MULČER

1.600

160

3

PRSKALICA A65 440L

1.200

120

4

KOPAČ RUPA 6X100

2.400

240

5

MULČER SA KARDANOM

2.400

240

6

VILJUŠKAR DIZEI. POBEDA NOVI SAD-TU-32

2.400

240

7

CISTERNA ZA VODU 1 .OOOL-plava PVC

240

24

8

KAZAN ZA RAKIJU 500L-ZAZIDAN

3.200

320

9

KAZAN ZA RAKIJU 500L

4.800

480

10

KACA 5000L

400

40

11

PALETAR RUČNI 255

160

16

12

MULJNA PUMPA TEX-2M

640

64

13

IIW LAMPA 40W

240

24

14

KACE 500L (24 KOM) cijena po komadu

40

4

15

KACE 10001. (20 KOM) cijena po komadu

80

8

16

PLUG VOĆARSKI

160

16

17

PLUG VINOGRADSKI

400

40

18

RASTURAĆ MINERALNOG ĐUBRrVA

240

24

19

PODRIVAĆ (2 KOM) cijena po komadu

480

48

20

POSUDA OD INOXA 10.000L

1.360

136

21

POSUDA OD INOXA 5.000L

880

88

22

VAGA 500KG

240

24

23

CRIJEVO ZA NAVODNJAVANJE SA KOLUTOM

240

24

24

POCINČANE CIJEVI (100 KOM) cijena ukupno

800

80

25

VAGA 100 KG

200

20

26

RUČNA KOLICA ČETRI TOČKA

80

8

27

RUČNA KOLICA DVA TOČKA

120

12

28

STOLNI ZATVARAČ FLAŠA

2.000

200

29

GRIJAČ KAPICA ZA FLAŠE

120

12

30

ČEPILICA PLUTO VELIKA

40

4

31

ZATVARAČICA

480

48

32

UNIVERZALNA JEDNOREDNA PUNII.ICA SA 4 IZLAZA

960

96

33

ŠKODA OKTAVI JA 1.9DIZEL 2007 GOD.

6.000

600

34

KACE SA ČESMOM 1.500L (2 KOM) cijena po komadu

120

12

 

B. Cijena i način prodaje :

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odiuke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanju! će se održati dana 30.10.2019. godine (srijeda ) i to:

Nekretnine u 10 sati u Hotelu GALEB u Maglaju i

OPREMA u 12 sati u Poslovnoj zgradi firme na Omerdinom polju u Maglaju

3. Uslovi prodaje su:

- imovina firme se prodaje pojedinačno, kupac kupuje imovinu firme, u postojećem stanju,

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod taČkom A. 1. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% i A iitkretnine i 10% za opremu od početne cijene, na transakcioni račun „MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj broj: 3385502270273157, otvoren kod UniCredit bank dd Mostar ili u blagajnu Društva, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine, -sve poreze i troškove snosi kupac,

- prodaja se vSi po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, vezano za predmet prodaje,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati u prostorijama društva ,,MAPEX" dd. u stečaju Maglaj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 061/153 505 i 061/796-196.