SIMCO d.o.o. Sarajevo

Više o SIMCO d.o.o. Sarajevo

Pokretnina

SIMCO doo Sarajevo u stečaju - Prodaja fiksnih telefona i rezervnih dijelova

                                                                                                                                Sarajevo, 02.10.2019. godine

 

"SIMCO" doo Sarajevo u stečaju

Hamdije Kreševljakovića 61

71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

Broj: 65 0 St 734880 18 St

 

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku («Službene novine F BiH » br. 29/03. 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 24.05.2019. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika, u trećem krugu prodaje, objavljuje

 

                                                                               JAVNI OGLAS

                               za treću prodaju zaliha robe stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Fiksni telefoni "GIGASET" razni modeli i druga oprema u vrijednosti od 15.457,85 KM sa PDVom.

Rezervni dijelovi za fiksne telefone GIGASET, u vrijednosti od 40.341,88 KM sa PDVom

Zalihe robe se prodaju u cjelini i iste nije moguće kupiti odvojeno ni komadno.

 

Ponudu dostaviti preporučenom poštom sa naznakom "PONUDA - NE OTVARATI", na adresu stečajnog upravnika: Enis Džihanić, Trg solidamosti 13/6,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina najkasnije do 21.10.2019. godine. U ponudi navesti ponuđenu cijenu kao i osnovne kontakt podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu ili veću cijenu od početne cijene Ponuđači će o rezultatima javnog oglasa, biti obavješteni pismenim putem u roku od sedam dana nakon otvaranja ponuda, koja će se izvršiti najkasnije do 31.10.2019. godine.

Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi da uplati cjelokupan iznos ponuđene cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad imo- vinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate ponuđene cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se da je odustao od kupovine, a slijedeći kupac se utvrđuje redosljedom vrijednosti po- nuđenog iznosa.

Zalihe robe se prodaju u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu kvaliteta ili drugih fizičkih nedos- tataka, te se na kupca prenose ista prava kojima je raspolagalo društvo na istom

Zalihe se mogu pogledati svakim danom u dogovoru sa stečajnim upravnikom, a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 061 262 683.

 

Stečajni upravnik