Rudstroj d.d. Kakanj

Više o Rudstroj d.d. Kakanj

Pokretna i nepokretn

RUDSTROJ d.d. Kakanj u stečaju - devetnaesta prodaja imovine stečajnog dužnika

Privredno društvo «RUDSTROJ» d.d- u stečaju Kakanj

lil. Rudarska br. 8

KAKANJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-139969/16-164/19

Dana, 26.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 20.04.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 24.09.2019. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                    OGLAS

                                O PRODAJI JAVNIM NADMETANJEM (devetnaesta prodaja)

 

A) Predmet oglasa je prodaja imovine:

LOT 1.

Imovina pravnog lica: Privredno društvo „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, Rudarska br. 8, a što predstavlja slijedeću imovinu pravnog lica, ukupne površine 14.495 m2 upisanu u Zemljišnoknjižni uložak broj 2564, k.o. Kakanj i Zemljišnoknjižni uložak broj 6102, k.o. Kakanj:

a) Građevinsko zemljište sa ventilatorom, na parceli označenoj k.č.br.1035/8, oznaka nekretnine; ventilator, kuća i zgrada, dvorište površine 4.175 m2,

b) Privredni objekat- hala za montažu sa zemljištem, na parceli označenoj k.č.br.1035/14 i 135/22, oznaka nekretnine; Rudstroj-hale,kuća i zgrada,dvorište, površine 1.230 m2,

c) Zemljište-sa privredno, proizvodnim i poslovnim objektima, na parceli označenoj k.č.br. 1035/15 , oznaka nekretnine; Rudstroj-hale, kuća i zgrada, dvorište, površine 5.607 m2,

d) Objekat DIT sa zemljištem, na parceli označenoj k.č.br. 1035/19, oznaka nekretnine; DIT, kuća i zgrada, dvorište, površine 873 m2,

e) Hala za tokariju sa zemljištem, na parcelama označenim k.č br. 1035/23 i 1035/24, oznaka nekretnina; Rudstroj-hale, kuća i zgrada, površine 1.163 m2,

f)  Hala za bravariju sa zemljištem, na parcelama označenim k.č.br. 1035/25 i 1035/26, oznaka nekretnina; Rudstroj-hale, kuća i zgrada, površine 1.447 m2,

g) Prilazni put, na parceli označenoj k.č.br. 1035/28,1035/31 i 1035/32 oznaka nekretnina; Rudstroj, prilazni put, površine 2.680 m2, (1/5 pristupnog puta sa pravom korištenja i služnosti),

h) postrojenja i oprema (mašine, transportna sredsva, aparati i rezervni dijelovi), i

i) ostalo (kancelarijski namještaj, inventar i dr.)

Početna prodajna cijena........................................4.500.000,00 KM

 

LOT 2.

Imovina pravnog lica: Privredno društvo „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakan Rudarska br. 8, a što predstavlja slijedeću imovinu pravnog lica, ukupne površine 2.512 m2 upisanu u Zemljišnoknjižni uložak broj 2564, k.o. Kakanj i Zemljišnoknjižni uložak broj 6102, k.o. Kakanj:

a) Proizvodno-poslovni objekat sa zemljištem (bez invetara, kacelarijskog namještaja i opreme), na parceli označenoj k.č.br.1035/6, oznaka nekretnine; kuća i zgrada, dvorište, površine 2.512 m2,

b) Prilazni put, na parceli označenoj k.č.br. 1035/28,1035/31 i 1035/32 oznaka nekretnina; Rudstroj, prilazni put, površine 2.680 m2, (1/5 pristupnog puta sa pravom korištenja i služnosti),

Početna prodajna cijena......................................... 500.000,00 KM.

 

LOT 3.

Imovina pravnog lica: Privredno društvo „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakan Rudarska br. 8, a što predstavlja slijedeću imovinu pravnog lica:

R. br.

Naziv transportnog sredstva

Registarske oznake

Tip-marka

Godina proizvodnje

Početna prodajna cijena

Depozit u KM

1

2

3

4

5

6

7

1.

N1-Teretno vozilo

093-J-313

FORD

1995

4.000,00

500,00

2.

N1-Teretno vozilo PUNTO

465-T-250

FIAT VAN

1998

500,00

100,00

3.

N1-Teretno vozilo PUNTO

465-T-249

FIAT VAN

1998

500,00

100,00

4.

N1-Autokorpa

258-J-920

MERCEDES BENZ

1982

10.000,00

1.000,00

 

UKUPNO

 

 

 

15.000,00

1.700,00

 

UKUPNA PRODAJNA CIJENA (za sve LOT-ove)...........................................5.015.000,00 KM.

 

B.Cijena i način prodaje

1. Početna proda jnacijena je utvrđena na osnovu Nalaza sudskog vještaka (građevinske i mašinske struke) o procjeni vrijednostiimovine, a korigovana na osnovu odluke Odbora povjerilaca.

2. Navedena imovina se prodaje zasebno po LOT 1., LOT 2 i LOT 3.

3. Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem, a stečajni upravnik zadržava pravo izmjene cijene, uslova i načina prodaje.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1 .Pravo učešća na Oglasu o javnom nadmetanju za prodaju, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, se dostavlja neposredno prije održavanja prodaje imovine javnim nadmetanjem određenog ovim oglasom.

3. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati 24.10.2019. godine (četvrtak) u 10,00 sati u upravnoj zgradi Privrednog društva „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br.8. Kakanj.

4. Uslovi prodaje su:

- imovina se prodaje kao cjelina, kupac kupuje imovinu Privrednog društva „Rudstroj" u stečaju Kakanj, ulica Rudarska br. 8 Kakanj, na kojoj prodavač ima upisano pravo vlasništva i posjeda,odnosno imovina se prodaje u postojećem pravnom statusu,

- na predmetnim nekretninama postoje upisani tereti u korist više hipotekamih povjerilaca (specificirano u C.Teretnom listu Zemljišnoknjižnog uloška broj: 2564 K.O. Kakanj),

- na najvećem dijelu opreme, mašina i postrojenja su upisani tereti: zalog u korist više založnih povjerilaca (na osnovu izvršnih rješenja suda, odnosno drugih upisa zaloga),

- upisani tereti hipoteke na nekretninama i založna prava na stvarima će se brisati po uplati cjelokupne prodajne cijene a na osnovu posebnog rješenja stečajnog sudije,

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa, po svakom LOT-u posebno,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depzita), za LOT 1 i LOT 2 uplate novčana sredstava u iznosu od 1% od početne cijene definisane ovim oglasom, a za LOT 3 iznos naznačen po pojedinom transportnom sredstvu u tabeli, na transakcijski račun društva „Rudstroj" d.d. -u stečaju Kakanj, broj: 3385902205862615 kod UniCredit bank dd Mostar, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju,

- bankarska garancija na potrebni iznos neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog depozita.

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena garancija će se vratiti u roku od osam dana od dana prodaje,

- sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

- prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

- najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje, a u roku od narednjih 30 dana je rok za uvođenje kupca u posjed,

- ako najpovoljniji ponuđač ne plati cijenu i ne sklopi kupoprodajni ugovor u određenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

5. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sari, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:032 554 487 i 062 776 715.