VRAPČE d.o.o. Tuzla

Više o VRAPČE d.o.o. Tuzla

Pokretnina

VRAPČE doo Tuzla u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaa

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 i 32/04 ), saglasnosti steča; suda u Tuzli i Skupštine povjerilaca o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik,

 

                                                                           OGLAŠAVA

                                                      PRODAJU JAVNIM NADMETANJEM

                                  POKRETNE IMOVINE U VLASNIŠTVU STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                           "VRAPČE" D.O.O. TUZLA, U STEČAJU

 

I - POPIS I POČETNA CIJENA PREDMETA PRODAJE                                         

Predmet oglasa je prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika procjenjene vrijednosti 9.710,00 KM koja se prodaje po diskontu od 10% od procjenjene vrijednosti.

 

Rb.

Opis

Broj/ komada

Procjenjena vrijednost

Prodajna cijena

LOT

1

Mašina za rezanje hljeba

1

800,00

720,00

 

2

Vage -1 digitalna / 2 mehaničke

3

340,00

306,00

 

3

Laminator za lisnato tijesto Italija TIPSF600

1

2.600,00

2.340,00

 

4

Ventilator Z3

2

60,00

54,00

LOT1

5.409,00 KM

5

Garderobni ormar- trodijelni - metalni

2

130,00

117,00

 

 

6

Rashladna vitrina Bira

1

250,00

225,00

 

 

7

Polica mb

1

20,00

18,00

 

8

Mašina za mljevenje keksa

1

10,00

9,00

 

9

Vrata hladnjače, hladnjača i II hladnjača 3 t kap.).

1

1.800,00

1.620,00

 

10

VW Caddy 1.9 SDI

1

1.600,00

1.440,00

LOT 2 2.340,00 KM

11

Seat Inca 1.9 SDI Caddy bb-furgon

1

1.000,00

900,00

 

12

Fiskalne kase - defiskalizovane

5

660,00

594,00

LOT 3

594,00 KM

13

Štampač EPSON

1

120,00

108,00

LOT 4

396,00 KM

14

Alarmni sistem i protuprovalna oprema

2

120,00

108,00

 

 

15

Laptop HP 255 - Notebook

1

200,00

180,00

 

 

 

Ukupno

9.710,00

8.739,00

 

 

Procjenu sa detaljima imovine može se preuzeti u elektronskom obliku od stečajnog upravnika;

 

II • NAČIN I TERMIN PRODAJE

• Imovina se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje, po sistemu viđeno - kupljeno, bez naknadnih reklamacija vezanih za predmet prodaje; -

• Početna cijena nadmetanja utvrđena Odlukom Skupštine povjerioca

• Termin prodaje javnim nadmetanjem se određuje za dan 10.10.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati na adresi Vrapče 53 u Tuzli.

• Javno nadmetanje će se obaviti po sljedećem principu:

• Prodaje imovine kao cjelina javnim nadmetanjem po ukupnoj cijeni od 8.739,00 KM

• U slučaju neuspjele prodaje imovine kao cjeline na istom ročištu će se pristupiti prodaji imovine po lotovima, odnosno:

Lot 1: pekarska oprema, Lot 2: motorna vozila, Lot 3: fiskalne kase i Lot 4: tehnička oprema po ukupnoj procjenjenoj vrijednosti za pojedinačni lot;

 

III - USLOVI PRODAJE

• Javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava uslove propisane ovim oglasom;

• Pravo na učešće u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati novčanih sredstava na račun "VRAPČE" d.o.o. Tuzla, u stečaju broj 140-401-11200472-43 u iznosu od 10% prodajne cijene iz oglasa.

• Ponude u zatvorenoj koverti sa početnom ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se predaju stečajnom upravniku neposredno prije održavanja prodaje imovine; U slučaju da se na javnom nadmetanju pojave dva ili više ponuđača javno nadmetanje će se nastaviti davanjem usmenih ponuda;

• Minimalna početna cijena ponude je prodajna cijena iz oglasa. Ponude za niži iznos od prodajne cijene iz oglasa će biti odbačene kao nevažeće.

• Kupcu će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu, a ponuđačima koji budu prisutni i ne ponude najvišu cijenu, depozit će se vratiti najkasnije narednog radnog dana;

• Najbolji ponuđač je dužan da uplati cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako najbolji ponuđač u navedenom roku ne uplati ukupan iznos licitirane imovine, smatrat će se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najbolji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje;

• Kupac može preuzeti imovinu tek nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, a za motorna vozila nakon pravosnažnog Rješenja o dosudi imovine koju donosi Općinski Sud u Tuzli;

• Sve troškove vezane za prenos vlasništva i preuzimanje imovine snosi kupac;

• Kontakt za stečajnog upravnika, kopiju procjene i pregled imovine: 387 61 285 064 / mesic98@yahoo.com