BILPROM d.o.o. Sarajevo

Više o BILPROM d.o.o. Sarajevo

Nekretnina

BILPROM doo Sarajevo u stečaju - Prodaja poslovnog prostora u Sarajevu

                                                                                                                    Sarajevo, 18.09.2019 god.

"BILPROM" doo Sarajevo u stečaju

Seher Čehajina Čikma br. 2

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Broj: 65 OSt 718286 18 St

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečaj¬nom postupku («Službene novine F BiH » br. 29/03. 32/04 i 42/06 ), Odluke Skupštine povjerilaea od 04.09.2019. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika, u prvom krugu prodaje, objavljuje

 

                                                                         JAVNI OGLAS

             za prvu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda


Nekretnina, poslovni prostor koji se nalazi u Sarajevu, Aleja Bosne Srebrne bb, površine 201 m2, označenog kao poslovni prostor T, upisan u ZK uložak broj 9473, KO SP_ GORNJI BUTMIR, vlasništvo stečajnog dužnika 1/1.

Procjenjena vrijednost nekretnine na dan 14.08.2018. godine iznosi 304.722,00 KM.

Ponudu dostaviti preporučenom poštom sa naznakom "PONUDA-NE OTVARATI", na adresu stečajnog upravnika: Enis Džihanić, Trg solidarnosti 13/6,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina najkasnije do 04.10.2019. godine. U ponudi navesti ponuđenu cijenu kao i osnovne kontakt podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponjude gdje je ponuđač ponudio početnu ili veću cijenu od procjenjene vrijednosti. Ponuđači će o rezultatima javnog oglasa, biti obavješteni pismenim putem u roku od sedam dana nakon komisijskog otvaranja ponuda, koja će se izvršiti najkasnije do 08.10.2019. godine.

Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi da uplati cjelokupan iznos ponuđene cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate ponuđene cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se daje odustao od kupovine, a slijedeći kupac se utvrđuje redosljedom vrijednosti ponuđenog iznosa.

Predmetna nepokretna imovina se prodaje u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu površina ili dragih fizičkih nedostataka, te se na kupca prenose ista prava kojima je raspolagalo društvo na istom. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora kao i pripadajuće poreze i takse za promet nepokretnosti, snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu nekretninu.

Imovina se može pogledati svakim danom u dogovoru sa stečajnim upravnikom, a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 061 262 683.

 

Stečajni upravnik Enis Džihanić