Pokretna i nepokretn

J.P. ROBNE REZERVE RS ad Banja Luka u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika

JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE"a.d- u stečaju Banja Luka

 

Br: 57 0 St 122058 17 St

 

Broj: 1874/19

Datum: 05.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 155, 157. i 160. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl. gl. RS br: 16/16), a u skladu sa čl.40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. gl. RS broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 13.11.2017. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 05.09.2019. godine, stečajni upravnik dana 05.09.2019. godine donosi:

 

                                                                           OGLAS

                         O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA putem javnog nadmetanja

                                                                        - III licitacija -

 

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika JP "ROBNE REZERVE REPUBLIKE SRPSKE"a.d-u stečaju Banja Luka, Nikole Pašića br. 46, koja se odnosi na:


A) Imovina koja se nalazi u mjestu Brezičani, opština Prijedor i to:

A1) Zemljište:

r/b

Broj zemljišno knjižnog uloška

k.č. broj:

Površina

(u m2)

Vrsta prava

Obim prava

1

364, SP Brezičani

413/2.

3.350

Svojina

1/1

2

379, SP Brezičani

418; 420/4; 420/3; 424/5; 414/4; 413/3; 421/6; 429/4; 407/13 i 419/4.

38.024

"

1/1

3

203, SP Brezičani

476/4; 461/5; 461/1; 461/7; 461/6; 475/2; 479/2; 511/73; 511/71; 511/77; 511 /74; 476/6; 476/3; 511/76; 511/75; 480/2; 476/5 i 476/2.

25.639

"

1/1

4

104, SP Brezičani

429/1 i 429/2.

2.630

"

1/1

5

753, SP Brezičani

407/45; 407/46; 407/47; 407/48; 407/49; 407/4; 416/1; 415/2; 415/1; 407/12; 414/1; 412/3; 413/1; 414/7; 414/5; 417/2; 416/3 i 417/1.

64.932

"

1/1

Ukupno:

134.575

 

Nekretninama iz ZK uloška 364, 379, 104, 753 odgovaraju po novom premjeru nekretnine upisane u PL 97/7 KO Brezičani, na kojima je kao posjednikupisano JP"Robne rezerve RS a.d. Banja Luka, (sem čestica 1810/1, 1811, 1813, 1815, 1819/2, čiji su vlasnici fizička lica).

Nekretninama iz ZK uloška 203 odgovaraju po novom pre-mjeru nekretnine upisane.u PL 661/3 KO Brezičani, na kojima je kao posjednik upisana Savezna direkcija za rez.ind. proizvod. (sem čestica 2681/2, 2683/3, 2683/4,2683/5,2683/6, 2690/9, 2690/10, 2692/3, 2692/4, 2694/4).

U ZK izvadku br. 203 u"C"teretnom listu postoji zabilježba pljenidbe na nekretninama u korist UIO BiH, u ZK izvadku br. 364, 379,104 i 753 u "C" teretnom listu uknjžena je zakonska hi-poteka u korist UIO BiH, sve u vrijednosti od 9.406.235,99 KM.

Ukupno procijenjena vrijedpost zemljišta je...............2.278.800,00 KM.

 

A2) Građevinski objekti

Na predmetnoj lokaciji se nalazi više građevinskih objekata: upravna zgrada sa restoranom i pratećim sadržajem (čvrsta gradnja, 530 m2, spratnost objekta-prizemlje). administrativni objekat na ulazu u kompleks (čvrsta gradnja, 7m2, spratnost objekta-prizemlje), skladište ulja i maziva (konstrukcija objekta od čeličnih stubova BGL=400m2), magacin za robu (izgrađen od betonskih blokova, BGP=370m2), zgrada pumpe za gorivo (dva objekta - zidani, jedan, površine 28 m2, a drugi površine 62 m2), hangar uz radionu (montažno-demontažni objekat, BGP=162m2), vatrogasno spremište - sada pretvoreno u laboratoriju (čvrsta gradnja, BGP = 21 m2), pumpaona vatrogasna (zidani objekat, BGP= 147m2), punilište bačvi (nadstrešnica, montažno -demontažna, BGP= 88 m2), otvoreno skladište bačvi (betonski platoi za skadištenje bačvi dimenzija 15,00x25,00 i 45,00x21,00; BGP= 1.320m2), utakalište autocisterni sa 4 utakačke ruke - građevinski dio (nadstrešnica, BGP= 80m2), zemljište - pretakalište vagon cisterna - građevinski dio (izgrađeno pored industrijskog kolosjeka, BGP=450 m2), industrijski kolosjek (dužina 412,39 t2); vodovodna infrastruktura, kanalizaciona infrastruktura, elektro i PTT infrastruktura, gromobranske instalacije, zgrada trafostanice sa agregatskom stanicom (zidani objekat, BGP=65 m2), ograda oko skladišta (visina 2,5 t; dužina 800 m), ograda oko skladišta na strani do upravnog objekta i restorana (zidana, visina 60 cm, dužina 130m), ograda oko vagonpretakališta (visina 2,5 m, dužina 750 m), temelji i zidovi rezervoarskog prostora (BGP= 10.200 m2), objekat portirnice (čvrsta gradnja, BGP 8 m2), protivpožarni put (širina 2m, dužina 570m), metalna garaža pored radionice, kolska vaga sa kućicom-građevinski dio (BGP= 75 m2), nadstrešnica pored vagon pretakališta i industrijskog kolosjeka (BGP= 66 m2), energetski objekat (zidani sa ravnim krovom, spratnost-prizemlje, BGP= 30 m2).

Ukupno procijenjena vrijednost građevinskih objekata je................1.056.305,32 KM.

 

A3) Oprema

Opremu čine: čelični vertikalni rezervoar (R2 1/1 RZ) - 2 kom. zapremine 500 m3, čelični vertikalni rezervoar (R4 i R5) - 2 kom. zapremine 2 700m3; čelični vertikalni rezervoar (R6 i R7) - 2 kom. zapremina 5.000m3; čelični vertikalni rezervoar - 4 kom. zapremine 50m3; čelični vertikalni rezervoar (R1 i R2) - 2 kom. zapremine 1.000m3; čelični horizontalni rezervoar odmuljni, zapremina 5m3; manipulativni pumpni sistem sa 4 pumpna agregata - 4 kom.; utakalište buradi sa 4 pumpna agregata i rukom za punjenje autocisterni - 4 kom.; pumpni sistem za punjenje autocisterni i pretakanje rezervoara sa 4 pumpna agregata - 4 kom.; pumpni sistem za istakanje vagona - 4 kom; čelični horizontalni rezervoar sa sistemom pumpi za ppz pjenom ; 7 kom. pumpi i dvije hidrostanice, dizel agregat, kolska vaga, vatrogasna pumpa, automatski prekidač, kosilica za travu, transformator sa RO, kontrolno energetski blok, pumpa za vodu u odmuljnom rasteretnom bazenu, prekidač u ,5' iz-vedbi - 8 kom., šelne - 14 kom., ljestve aluminijske 5 t, garni-tura bravarskog alata - 2 gar., razna crijeva, vanjska rasvjeta, kontejner za smeće - 2 kom.

Ukupno procijenjena vrijednost opreme je.....................1.210.120,00 KM.

 

A4) Lokacija

Nekretnine se nalaze u prigradskom naselju Brezičani, kod Prijedora. Prilaz parceli je obezbijeđen asfaltiranom sao-braćajnicom sa magistralnog puta M4 Banja Luka-Prijedor-Novi Grad. Ova lokacija je povezana i željezničkom prugom Doboj-Banja Luka-Novi Grad. U okviru kompleksa postoji industrijski kolosjek. U okolini izgrađeni individualni stambeni objekti i stambeno-poslovni objekti. Javnu infrastrukturu čine pristupni put, elektrodistributivna mreža i vodovodna Infrastruktura, dok kanalizaciona i termoenergetska mreža ne postoje kao elementi javne infrastrukture. Komunalna opremljenost je zadovoljavajuća.

 

A5)

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1, A2 i AZ se prodaje „u paketu", kao jedna cjelina. Početna cijena zemljišta, objekata sa pratećim sadržajem i opremom, sve sa 1 /1 svojinskog dijela, iznosi 4.545.225,32 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice i vještaka mašinske struke Ostoje Bubulja iz Gradiške, od 14.10.2017. godine.

Na III (trećoj) javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP„Robne rezerve RS"a.d. - u stečaju, Banja Luka,imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cije-na po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50% procjenjene vrijednosti.

 

B) Imovina - skladište u suterenu poslovnog objekta u krugu „Velepromet" a.d. Prijedor.

B1) Upisi

Navedena imovinaupisana u ZK izvadak broj: 7512 k.k. SP Pri-jedor za parcelu označenu kao k.č. 406/8 E-PR-1; ukupne površine 710m2, što odgovara PL 4740/1 KO Prijedor 2, posjednika AIPK Komerc OOUR Velepromet sa 2/3 posjeda i Dr. Sv. Republička di-rekcija za robne rezerve sa 1/3 posjeda, u naravi skladište Republičkih robnih rezervi u suterenu zgrade, površine 710m2.

U„C"teretnom listu uknjžena je zakonska hipoteka u korist UIO BiH, sve u vrijednosti od 9.406.235,99 KM.

 

B2) Lokacija i opis poslovnog prostora

Nekretnina se nalazi u krugu Privrednog društva„Velepromet" Prijedor. Prostor jesmješten u suterenu poslovnog objekta. Objekat je izgrađen 1980. godine, spratnosti Su+P+1, a nala-zi se u sjeverozapadnom dijelu grada Prijedor, uz magistralni put M4 Banja Luka-Prijedor-Novi Grad, sa desne strane kada se kređe u smjeru Novog Grada.

Pristup skladištuje obezbijeđen sa interne saobrađajni-ce, koja je u vlasništvu„Velepromet-a" Prijedor.Ovom skladištu nije omoguđen pristup direktno sa javne saobrađajnice.

Poslovni prostor je van funkcije.

Ukupno procijenjena vrijednost poslovnog prostora -skladišta je 223.905,60 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Milana Subotića iz Kozarske Dubice.

Na III (trećoj) javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP „Robne rezerve RS" a.d. - u stečaju, Banja Luka, imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50 % procjenjene vrijednosti.

 

II ZAJEDNIČKE ODREDBE:

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, dana 11.10.2019. godine sa početkom u 13 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, u Velikoj Sali - prizemlje.

 

IIa) PREGLED IMOVINE I PREUZIMANjE PRODAJNE DOKUMENTACIJE

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez maknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Imovina se može pogledati svaki radni dan uz najavu na telefom brog 065/382-019 (Kusonjić Dragan).

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme" i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti u sjedištu stečajnog dužnika na adresi: JP„Robne rezerve RS" a.d - u stečaju, Nikole Pašića 46, Banja Luka do 5.10.2019. god.

Za sve dodatne informacije obratiti se na tel. 051/326-332 (Rada Josipović).

 

III PRAVO NA NADMETANjE

1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

 - preuzela prodajnu dokumentaciju,

- u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog du-žnika broj: 562 099 81420025 96 kod„NLB banke" a.d. Banja Luka u visini od 50.000,00 KM za predmet prodaje pod tačkom „A", a za predmet prodaje označen pod tačkom „B" visina depozita je 22.390,56 KM, i to najkasnije do dana 8.10.2019. do 24 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju mođi pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomođnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomođ za zastupanje i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomođniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomođnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomođ i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrćivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3. Javno nadmetanje održađe se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

4. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđujeselista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.

5. Ponuđačima čije ponude nisu prihvađene, vratiđe se depozitu roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vrađanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca smatra se dijelom avansne uplate.

6. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

7. Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika br. 562 099 81420025 96 kod„NLB banke" a.d. Banja Luka.

8. Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cij-ne, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

9. Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završe-ne prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 10. Pravila prodaje biđe učesnicima licitacije podijeljena meposredno prilikom održavanja licitacije.

11. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog su-da, dnevnom listu „Večernje novosti" izdanje za Repu-bliku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

Dosta Baraković, dipl.ecc