Nepoznato

Poziv na ispitno i izvještajno ročište u stečajnom postupku nad poslovnim subjektom GP Građevinar d.o.o. Ljubinje

Okružni privredni sud u Trebinju, ste čajni sudija Danica Vojinović, u stečajnom postupku nad poslovnim subjektom GP “Građevinar” d.o.o. Ljubinje, zastupanim po stečajnom upravniku Slavku Iliću, dipl. ekonomisti, 31.7.2019. godine, donosi sljedeće


                                                                           RJEŠENJE


Zakazuje se drugo ispitno i izvještajno ročište za utorak, 19.11.2019. godine, sa početkom u 9.30 časova, sudnica broj 7. Na ispitnom ročištu ispitaće se naknadno prispjele prijave potraživanja u roku od tri mjeseca od dana održavanja prvog ispitnog ročišta (31.7.2019. godine), a na izvještajnom ročištu stečajni upravnik položiće račun i izvještaj o svim preduzetim aktivnostima. Na prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti sudsku taksu u iznosu u od 1% od vrijednosti prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, na žiro račun budžeta Republike Srpske broj 5510010000891556 ili broj 5550000805368417, vrsta prihoda 722211, šifra budžetske organizacije 1089001, opština 107.

Pozivaju se povjerioci i njihovi punomoćnici, stečajni upravnik i zainteresovana lica da pristupe na zakazano ročište.


(62 0 St 012028 19 St-su)