Nepoznato

TENDERI DODJELE UGOVORA OBJAVI TENDER LEGISLATIVA Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje razloga i ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad GP Građevinar d.o.o. Ljubinje

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Danica Vojinović, rješavajući po prijedlogu suosnivača i zamjenika direktora u svojstvu predlagača Rade Pižule, od 3.4.2019. godine, za otvaranje stečajnog postupka nad poslovnim subjektom GP “Građevinar” d.o.o. Ljubinje, Škorava bb, (drugi suosnivač Aleksandar Šalvarica), van ročišta, 4.4.2019. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje razloga i ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad GP “Građevinar” d.o.o. Ljubinje, sa sjedištem u Škoravi bb, MB 1115910, JIB 4401391840007, shodno članu 56. ZOS.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Slavko Ilić, dipl. ekonomista, iz Ljubinja, Principovo naselje bb, shodno članu 58. ZOS.
Privremeni stečajni upravnik će da:
- obezbijedi i stara se o imovini dužnika,
- izvrši pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- utvrdi da li postoji razlog za otvaranje i vođenje stečajnog postupka,
- ispita da li imovina stečajnog dužnika može da pokrije troškove stečajnog postupka,
- utvrdi da li poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično da se nastavi u toku prethodnog postupka,
- izvrši kontrolu poslovanja.


Određuje se mjera obezbjeđenja kojom se zabranjuje stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti, a izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku. Pozivaju se povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja na predmetima imovine stečajnog dužnika oni zahtijevaju, shodno čl. 57. i 60. ZOS.
Privremeni stečajni upravnik dužan je da podnese izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, u kojem će da izvijesti o preduzetim radnjama i iznese svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. Nalaže se stečajnom dužniku da privremenom stečajnom upravniku omogući uvid u materijalno-finansijsku dokumentaciju Preduzeć a i da mu pruži potrebne informacije u vezi sa poslovanjem.
Ročište radi ispitivanja i utvrđivanja razloga i uslova za otvaranje stečajnog postupka održaće se u petak, 31.5.2019. godine, sa početkom u 9.00 časova, u zgradi ovog suda, sudnica broj 7.
Rješenje će se dostaviti Registru ovog suda radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog stečajnog postupka nad poslovnim subjektom GP “Građevinar” d.o.o. Ljubinje, koje se vodi u MBS: 62-01-0113-12 (RU-1-
623-00). Kao vrijeme otvaranja prethodnog stečajnog postupka utvrđuje se 4.4.2019. godine, u 12.00 časova.


(62 0 St 012028 19 St-su)