Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom privrednog društva GP Građevinar d.o.o. Ljubinje

Okružni privredni sud u Trebinju, ste čajni sudija Danica Vojinović, u stečajnom postupku nad privrednim društvom GP “Gra đevinar” d.o.o. Ljubinje, odlučujući po prijedlogu suosnivača i zamjenika direktora u svojstvu predlagača Rada Pižula, od 3.4.2019. godine, da se nad navedenim privrednim društvom otvori stečajni postupak, uz saglasnost nasljednika drugog suosnivača i direktora preminulog Aleksandra Šalvarice, nakon održanog ročišta za utvrđivanje razloga i uslova za otvaranje ste čajnog postupka, od 31.5.2019. godine, u prisustvu predlaga ča Rada Pižula iz Ljubinja, Vođeni bb, učesnika - zakonskih nasljednika Gordane, Pavla i Sare Šalvarice iz Trebinja, Ul. Majke Jugovi ća br. 3, i Slavka Ili ća iz Ljubinja, Principovo naselje bb, privremenog stečajnog upravnika, donosi 31.5.2019. godine sljedeće


                                                                            RJEŠENJE


1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva GP “Građevinar” d.o.o. Ljubinje, Škorava ul. bb, MB 1115910, JIB 4401391840007, shodno članu 99. Zakona o ste čaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16; u daljem tekstu: ZOS).

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Slavko Ilić, dipl. ekonomista, iz Ljubinja, Principovo naselje bb, shodno članu 67. ZOS.


3. Pozivaju se povjerioci da svoja potraživanja prema stečajnom dužniku prijave ovom sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima o osnovanosti potraživanja i drugim podacima, u skladu sa članom 169. ZOS, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske“. Uz prijavu, dužnost je priložiti dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavljeno potraživanje, shodno Zakonu o sudskim taksama - Tarifni broj 17 tačka 2, koja ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i da navedu vrstu i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje, shodno članu 100. ZOS.

5. Pozivaju se dužnici da svoje obaveze prema stečajnom dužniku izvrše bez odlaganja.

6. Skupština povjerilaca, na kojoj će se ispitati prijavljeno potraživanje (ispitno ročište), održaće se u srijedu, 31.7.2019. godine, u 9.30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda ii Trebinju, sudnica broj 7, shodno članu
101. ZOS.

7. Skupština povjerilaca, na kojoj će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište), održaće se nakon održanog ispitnog ročišta, shodno članu 76. ZOS.

8. Ovo rješenje javno se objavljuje isticanjem na oglasnoj tabli istog dana kada je doneseno. Bi će objavljeno i u “Službenom glasniku Republike Srpske“ i izvršiće se zabilježba otvaranja stečajnog postupka u Odjeljenju privrednog registra ovog suda, koji se vodi u MBS 62-01-0113-12. Rješenje će biti dostavljeno svim licima iz člana 102. ZOS.

9. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 31.5.2019. godine, u 11.00 časova, shodno članu 99. stav 3. ZOS.


Obrazloženje
Prijedlog da se nad ste čajnim dužnikom: GP “Gra đevinar” d.o.o. Ljubinje otvori prethodni ste čajni postupak radi utvr đivanja razloga i uslova za otvaranje ste čajnog postupka podnio je 3.4.2019. godine suosnivač i zamjenik direktora Rade Pižula, uz saglasnost Gordane Šalvarica, te Pavla Šalvarice i Sare Šalvarica, čije je suprug, odnosno otac Aleksandar Šalvarica obavljao dužnost drugog suosnivača i direktora u ovom poslovnom subjektu, koji je preminuo 31.1.2019. godine. Uz prijedlog je podnesena odgovaraju ća dokumentacija te je izvršena uplata na ime troškova ste čajnog postupka na depozitni račun okružnih privrednih sudova i upla ćena je sudska taksa na prijedlog.
Sud je zaključio da je prijedlog dopušten i osnovan, pa je Rješenjem od 4.4.2019. godine pokrenuo prethodni postupak za utvrđivanje razloga i uslova za otvaranje stečajnog postupka, imenovao privremenog stečajnog
upravnika Slavka Ilića, dipl. ek., iz Ljubinja, na okolnosti utvrđivanja: da li postoji prijeteća platežna nesposobnost, odnosno platežna nesposobnost u privrednom društvu, odnosno da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog
postupka nad ovim privrednim društvom. Stečajni razlog je fi nansijsko stanje dužnika, koje je povod za pokretanje i vođenje stečajnog postupka njegovom imovinom.


Na ročište radi ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka, održanom 31.5.2019. godine, pristupila su pozvana lica: privremeni ste čajni upravnik, predlagač u svojstvu suosnivača i zamjenika direktora i učesnici,
koji su ujedno i zakonski nasljednici - Gordana Šalvarica kao punomoćnik svoje djece Pavla Šalvarice i Sare Šalvarica.
Na ročištu predlagač nije mijenjao podneseni prijedlog i privremeni stečajni upravnik je podnio izvještaj zaprimljen u Sudu 24.5.2019. godine.
Na ročištu su predlagač i učesnik usvojili podneseni izvještaj, pri čemu je zaključeno da je stečajni dužnik platežno nesposoban duže od 60 dana, da imovina stečajnog dužnika može da pokrije troškove stečajnog postupka te da dužnik nije u mogućnosti da nastavi poslovanje u daljem toku postupka, čime su ispunjeni uslovi za otvaranje postupka stečaja.
Stečajni sudija, nakon što je ocijenio da je prijedlog dozvoljen i da postoji stečajni razlog, u skladu sa odredbom čl. 5, 97. i 99, u vezi sa čl. 66-75.
Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16) odlučio kao u izreci ovog rješenja.


Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja žalbu mogu uložiti stečajni povjerioci i stečajni dužnik u roku od osam dana nakon proteka pet radnih dana od objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Žalba se izjavljuje putem ovog suda. Žalba odlaže izvršenje Rješenja (čl. 23. i 25. ZOS)

.
(62 0 St 012028 19 St-su)