Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Više o Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Pokretnina

Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju - Prodaja obrtnih sredstava stečajnog dužnika

"Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju

Ul. Izeta Čomare bb llidža - Sarajevo

 

                                                                              OGLAS

                 Za javnu prodaju obrtnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

 

Lot I -Organizacioni dio - OJ SIGMA ( Skladište materijala)

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a I iznosi       21.625,10 KM

a početna cijena po stavkama precizirana je u tenderskoj dokumentaciji.

Lot II - Organizacioni dio -OJ BRIJEŠĆE ( Skladište materijala)

Ukupna početna cijena cijelog Lot-a II iznosi             188.516,35 KM

ili pojedinačno po tačkama:

 

lla) Rezervni dijelovi magacin Briješće                 40.014,00 KM

llb) Centralno skladište Briješće

llb)1. Ležajevi Centralno skladište                       12.230,00 KM

llb)2. Rezervni dijelovi Centralno skladište          91.042.00 KM

llb)3. Elektro materijali Centralno skladište          7.212,00 KM

llc) Ostala skladišta

llc)1. Inventar Restoran -DIS 1                           12.534,95 KM

llc)2. Ležajevi-Refuzni                                          1.350,00 KM

llc)3. Materijali ( u PVC stolarije)                        14.096,05 KM

llc)4 Inventar Restoran-DIS 2                              2.136,99 KM

llc)5. Grijna tijela                                                     762.00 KM

llc)6. Magacin Službe mehanizacije                    4.696,28 KM

llc)7. Građevinski materijali                                 2.442,08 KM

Pojedinačne cijene obrtnih sredstava svih Lot-ova nalaze se u tenderskoj dokumentaciji.

PREDNOST IMAJU PONUĐAČI KOJI PONUDE KUPOVINU KOMPLETNOG LOTA PO TAČKAMA SA UKUPNOM POČETNOM CIJENOM.

Na sredstvima nema upisanih tereta.

 

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina - sredstva prodavaće se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine je ukupna početna cijena kao i pojedinačna početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 18.09.2019.godine u 12,00 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža - Sarajevo za sve Lot-ove a po redoslijedu kako je naprijed navedeno.

 

PRAVO UČEŠĆA:

1. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 3% za Lot kao cjelinu ili 5% od početne cijene za tačku Lot-a ili 10% od pojedinačne početne cijene obrtnih sredstava.

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun „Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 18.09.2019.godine do 10,00 Komisiji za nadmetanje u'sjedištu prodavca.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun „HIDROGRADNJA" d.d. S.arajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, llidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 25.00KM po Lot-u.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati sredstva koja su predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033 781 610.

7. Sve dodatne infbrmacije u vezi sa licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 033 781 610, kontakt osoba Senad Isović ( za obrtna sredstva Sigma) i Perviz Zijad i Subašić Fadil (za sva obrtna sredstva Briješće).

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim Pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao I sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

 

Stečajni upravnik

Zijad Fazlagić dipl.ecc.