SIMCO d.o.o. Sarajevo

Više o SIMCO d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika SIMCO d.o.o. Sarajevo


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Radivoje Stanišić, rješavajući po prijedlogu osnivača, da se nad imovinom dužnika "SIMCO" d.o.o. Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 61, Sarajevo otvori stečajni postupak, na ročištu dana 17.01.2019. godine donio je slijedeći

 

                                                                                OGLAS

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "SIMCO" d.o.o. Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 61, Sarajevo.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Enis Džihanić koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbom člana 25. Zakona o stečajnompostupku i svoj izvještaj je dužan dostaviti u dva primjerka i to 8 dana prije zakazanog ročišta.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 17.01.2019. godine u 10,12 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" pozivom na broj donji prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka sa dokazima. Prijava mora sadržavati ime i prezime/naziv povjerioca i adresa, ako stranku zastupa advokat punomoć za zastupanje, pravni osnov i ukupan iznos novčanog potraživanja (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaranja stečajnog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata), broj transakcijskog računa povjerioca i dr. podaci, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Ako se prijavljuju potraživanja o kojima je u toku parnični postupak, u prijavi se navodi sud pred kojim se vodi taj postupak uz navođenje broja predmeta. Potraživanja nižerangiranih povjerilaca se prijavljuju samoukoliko stečajni sudija posebno pozove na prijavljivanje tih potraživanja. U prijavi takvih potraživanja naznačuje se da se radi o potraživanju nižeg isplatnog redakao i rang na koji povjerilac ima pravo. U protivnom nižerangirana potraživanja neće biti uzeta u obzir prilikom diobe.
Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg nji hova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, te su dužni dostaviti dokaze da imaju status razlučnog povjerioca, a u prijavi naznačiti da se prijavljuju kao razlučni povjerioci.
Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi kako slijedi:
Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. Od plaćanja takse su oslobođena lica (povjerioci) taksativno navedena u članu 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
7. Određuje se upis zabilježbe rješenja o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65- 01-0524-10 (stari broj 1-2357).
8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 17.01.2019. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
9. Ročište na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište) se zakazuje za dan petak 24.05.2019. godine u 09:00 sati, soba 232/II.
Istog dana nakon završetka ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kojem će se nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

 

Broj 65 0 St 734880 18 St
17. januara 2019. godine
Sarajevo

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo